Wednesday, May 15, 2019

တရားရွာကိုယ္မွာေတြ႕။

     ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြ နည္းေပးတဲ့အတုိင္း ဘုရားအေလာင္းဟာ ၆-ႏွစ္ပတ္လံုး ဒုကၠရ
စရိယာအက်င့္ကို က်င့္လိုက္တာ ခႏၶာကိုယ္ ပိန္ခ်ံဳးၿပီးေတာ့ အ႐ိုးေပၚအေရတင္ မေသမရွင္
ဘ၀မ်ဳိး ေရာက္သြားပါတယ္။ လမ္းဆံုးေအာင္ လိုက္ၾကည့္ပါတယ္။ လမ္းကို ဆံုးေအာင္
လုိက္တာလည္း  မေတြ႕တဲ့အခါ ဘုရားေလာင္းဟာ စဥ္းစားပါတယ္။
         “သိယာ အေညာ မေဂၢါ ေဗာဓာယ- “ေဗာဓာယ” ထူးျခားတဲ့ အသိဉာဏ္ႀကီးအတြက္၊
“အေညာ မေဂၢါ”- တျခားနည္းလမ္းသည္၊ “သိယာ”- ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္”။ သူေတြးပံုက
“ငါေလွ်ာက္လာတဲ့ လမ္းကေတာ့ ဆံုးေနၿပီ၊ ဒီလမ္း မဟုတ္ႏိုင္ဘူး၊ တျခားလမ္း ေျပာင္း
ေလွ်ာက္ဦးမွပဲ၊ ဒီလမ္း မဟုတ္ရင္ ဟိုလမ္းက သြားရမွာေပါ့၊ တျခားလမ္း ျဖစ္ေလာက္တယ္”
ဆိုတဲ့ အေတြး ၀င္လာပါတယ္။ ၀င္လာတဲ့အခါ ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္း တီထြင္ၿပီး ေလွ်ာက္
ၾကည့္ပါတယ္။
         ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းဆိုတာ  ဘုရားေလာင္း  ငယ္စဥ္ ဘ၀တုန္းက မိမိရဲ႕ႏွာေခါင္းမွာ
ရွဴသြင္းရွဴထုတ္ေနတဲ့ ေလကေလးကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ေလ့က်င့္ခဲ့ဖူးတာကို သြားသတိရ လာပါတယ္။
စိတ္ကေလး ၿငိမ္သြားတာကို သြားေတြ႕ပါတယ္။
         ေအး- အဲဒါဟာ တကယ့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေလာက္တယ္။ အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚမယ့္
လမ္းေၾကာင္းက အဲဒီလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေလာက္တယ္ ဆိုၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွ်မွ်တတျဖစ္ၿပီး အင္အား
ရွိလာေအာင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ အစာအာဟာရမ်ားစားၿပီး သူကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႕
ရွိတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ပါတယ္။
         “တရားရွာ ကိုယ္မွာေတြ႕” ဆိုတဲ့အတိုင္း တရား ဆိုတာ အျပင္သြားရွာရတာ မဟုတ္ပါ။
မိမိ ႏွာေခါင္းေပါက္ေလးက ၂၄-နာရီ ရွဴထုတ္ေနတဲ့ေလ၊ ရွဴသြင္းေနတဲ့ ေလေလး၊ အဲဒီ ရွဴသြင္း
ရွဴထုတ္ လုပ္ေနတဲ့ ေလေလးေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္ထားပါတယ္။ အဲဒီလို အာ႐ံု စိုက္ထားလိုက္တဲ့အ
ခါ သမာဓိစြမ္းအားေတြ ရၿပီးေတာ့  ပထမစ်ာန္၊  ဒုတိယစ်ာန္၊  တတိယစ်ာန္၊  စတုတၳစ်ာန္၊
အဘိညာဥ္ေတြရလာပါတယ္။
         ဘုရားအေလာင္းဟာ ကုိယ့္လမ္းစဥ္နဲ႔ကိုယ္ သြားလိုက္တာ ပထမယာမ္မွာ ပုေဗၺနိ၀ါသာ
ႏုႆတိဉာဏ္အတိတ္ ဘ၀ေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိတဲ့ အဘိညာဥ္ကို ရသြားပါတယ္။
ဒုတိယယာမ္ ေရာက္တဲ့အခါ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္- ေ၀းတဲ့ေနရာ၊ ျခားကြယ္တဲ့ေနရာ၊ ေသးငယ္တဲ့
ေနရာေတြကို လွမ္းၿပီးၾကည့္ႏိုင္တဲ့ အဘိညာဥ္ကိုရပါတယ္။ မိုးေသာက္ယာမ္ ေရာက္တဲ့အခါ
က်ေတာ့ မိမိသႏၲာန္မွာ သံသရာက ညစ္ေထးလာတဲ့ ကိေလသာအပူေတြ အညစ္အေၾကးေတြကို
ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္တဲ့ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ ရပါတယ္။ ၀ိပႆနာ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႔
တစ္ၿပိဳင္နက္ မိုးေသာက္ယာမ္မွာ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ ဆိုတာ ရပါတယ္။ အဲဒီ အာသ၀ကၡယဉာဏ္
ရလိုက္တာနဲ႔ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္တာပါပဲ။ အဲဒီလို-ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေလွ်ာက္
လိုက္တဲ့အခါ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ မေကြ ့မေကာက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္သြား
မယ့္ လမ္းမွန္လမ္းဆံုးကို ေတြ႕သြားပါတယ္။
 { ၁၃၇၁-ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၉)ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕
တရားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆင္ယင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္သည့္
ဓမၼပူဇာအခမ္းအနား၀ယ္ ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေသာ ျဖစ္ႏိုင္တာ ႏွင့္
မျဖစ္ႏိုင္တာ တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။   }
  (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment