Wednesday, February 13, 2019

ပုဗၺ၊ မုဥၥ၊ အပရေစတနာႏွင့္ သတိထားဖြယ္မ်ား။

    အလွဴတစ္မ်ိဳးကို လွဴဒါန္းရာ၌ ပုဗၺေစတနာ၊ မုဥၥေစတနာ၊ အပရေစတနာဟု ၃ မ်ိဳးရႏိုင္၏။
         ပုဗၺေစတနာ = အလွဴေပးမည္ဟု ႀကံစည္ကာ ထိုအလွဴနဲ႔ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ
စုေဆာင္း ေနေသာအခါမွစ၍ မလွဴမီ ေရွ႕အဖို႔၌ ျဖစ္သမွ် ကုသိုလ္ေစတနာေတြသည္ “ပုဗၺေစတ

နာ ” မည္၏။ ထိုသို႔ ပုဗၺေစတနာ နယ္အတြင္း၌ ဤအလွဴဒါနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလွဴ႕ဒကာ
အလွဴ႕အမ၊ ေက်ာင္းဒကာ၊ ေက်ာင္းအမ စသညျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေစလိုေသာစိတ္၊ ေက်ာ္
ေစာလိုေသာစိတ္၊ မိမိလွဴႏိုင္ေၾကာင္း ၾကြားလိုေသာစိတ္မ်ား မျဖစ္ေစရ။
         လွဴဖို႔ရာ ပစၥည္းစုခိုက္ အိမ္သား အခ်င္းခ်င္း အလွဴနဲ႔စပ္၍ မေက်မနပ္ ေဒါသ၊ မာနစေသာ
အကုသိုလ္မ်ား၊ အလွဴကို လွဴမည္ဟု ႀကံခဲ့ၿပီးမွ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ စိတ္ပ်က္ၿပီး တြန္႔ဆုတ္ေသာ
မလွဴလိုေသာ စိတ္မ်ား မျဖစ္ေစရ။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ အရာရာေက်နပ္
လ်က္ လွဴဖြယ္ အရပ္ရပ္တို႔ကို စီမံႏိုင္လွ်င္ “ ပုဗၺေစတနာေတြ အလြန္စင္ၾကယ္စြာ ျဖစ္ေနၿပီ”။
         မုဥၥေစတနာ = မုဥၥ - သဒၶါသည္ “စြန္႔လႊတ္ျခင္း” ဟူေသာ အနက္ကို ေဟာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္
စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းေနတုန္း အခိုက္၌ ျဖစ္ေသာ ေစတနာသည္ “မုဥၥေစတနာ” မည္၏။ ဤ မုဥၥေစတ
နာ အခိုက္လည္း ျပခဲ့ေသာ အကုသိုလ္စိတ္မ်ား မျဖစ္ေစဘဲ၊ အလွဴခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ကပ္ၿငိ
တြယ္တာေသာ တဏွာေလာဘစိတ္ မျဖစ္ေစဘဲ၊ ယခုလွဴဒါန္းလိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ငါ၏
ကိစၥကို ကူညီေဆာက္ရြက္ လိမ့္မည္ဟု တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေလာကီအက်ိဳးကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရက္
ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါလွ်င္ မုဥၥေစတနာေတြ စင္ၾကယ္စြာ ျဖစ္ၿပီ။
         အပရေစတနာ = အလွဴအထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ထိုကုသိုလ္ႏွင့္စပ္၍ ျဖစ္သမွ် ေစတနာကို
“အပရေစတနာ” ဟု ေခၚ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနျပဳၿပီးေနာက္ ထိုဒါနကို သတိရတိုင္း “အလွဴအထ
ေျမာက္ေပၿပီ၊ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းေပသည္။ ေနာက္ထပ္ လွဴခ်င္ေသးသည္” ဟု ၀မ္းေျမာက္
၀မ္းသာ ျဖစ္ေနလွ်င္ အပရေစတနာနယ္၌လည္း ကုသိုလ္ေစတနာေတြ ထပ္မံတိုးပြားျပန္၏။ အလွဴ
ေပးၿပီးေနာက္ ပစၥည္း ပ်က္ျပား၍ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ကိုးကြယ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း
ႀကီးအေပၚ၌ မေက်နပ္၍ျဖစ္ေစ “ ငါလွဴမိတာ မွားေဘစြ” ဟု အပရေစတနာပ်က္လွ်င္ အလွဴႏွင့္
စပ္၍ မေက်နပ္ျခင္းဟူေသာ ေဒါသ အကုသိုလ္ပင္ ျဖစ္ပါေသးသည္။
         သတိထားဖြယ္ = ဤ ဒါနျပဳရာ၌ ေက်ာင္းေဆာက္မွဳ၊ ဘုရားတည္မွဳ၊ အလွဴႀကီးေပးမွဳ
စသည္တို႔ျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဒါနလည္းရွိ၏။ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေဆး အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ လည္း
ေကာင္း အနည္းအပါး ဒါနလည္းရွိ၏။ ထိုတြင္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဒါနတို႔၌ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အတြက္
ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးတို႔လာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေစတနာပ်က္ဖြယ္ေတြ (စိတ္
ထားမတတ္သူ၊ ဉာဏ္မရွိသူမွာ) မ်ားလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ဒါနအႀကီးအက်ယ္ လွဴရာ၌ မိမိ
ကိုယ္တိုင္ စြမ္းႏိုင္သမွ် စဥ္းစားရံုသာမကဘဲ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္းတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ
ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ျပဳလုပ္ထိုက္ၾကေပသည္။
         အနည္းငယ္ျပဳၾကေသာ ဒါနတို႔ကား ေခြးတိရစၦာန္မ်ားကို ေကၽြးေမြးရျခင္းသည္ပင္ အက်ိဳး
မ်ားလွၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို မေရြးခ်ယ္ေသာ္လည္း အေရးမႀကီးလွ၊ အခ်ိဳ႕အရာ
၌ သံဃိကဒါနေျမာက္ေအာင္ စိတ္ထား၍ အခ်ိဳ႕ အရာ၀ယ္ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ား၌ မတြယ္တာဘဲ
မုတၱစာဂီျဖစ္ေအာင္ စြန္႔လႊတ္ေပးကမ္း လွဴဒါန္းၾကရမည္။ (မုတၱ= မတြယ္တာဘဲ၊ လြတ္လြတ္
ကၽြတ္ကၽြတ္+စာဂီ= စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္းေလ့ရွိသူ)“အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၌လည္း မတြယ္တာ၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္း
၌လည္း မတြယ္တာ၊ ေနာက္ဘ၀၌ လူနတ္စည္းစိမ္ကိုလည္း မတြယ္တာ မေတာင့္တဘဲ နိဗၺာန္ကို
ရည္မွန္းလ်က္ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽႊတ္ လွဴဒါန္းသူ” ဟု ဆိုလိုသည္။
{အမရပူရၿမိဳ႕၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ကိုယ္က်င့္
 အဘိဓမၼာမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ ။}
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment