Sunday, July 2, 2017

''တန္ဖိုး ရွိေသာ အခ်ိန္''

ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ ရွား ရွိစဥ္ ဝယ္ တစ္ေန ့ေသာအခါ မာလုက်ပုတၲ သည္ ကမၼဌန္းခြင္ မွ
ထ၍ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား ထံ ခ်ည္းကပ္ကာ ရွိခိုးဝပ္တြား ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ ---
အရွင္ ဘုရား တပည္ ့ေတာ္ သည္ တစ္ဦးတည္း ဘာဝနာ ပြားေနစဥ္ စိတ္ထဲ၌ ပုစၦာမ်ား အစဥ္အတိုင္း
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။


(၁)စၾကာဝဠာ သည္ အစဥ္အျမဲ တည္သ ေလာ?

(၂)မတည္ သ ေလာ .?

(၃)စၾကာဝဠာသည္ အကန္ ့အသတ္ ရွိသ ေလာ ?

(၄)မရွိ သ ေလာ ,?

(၅)ဝိညာဥ္သည္ ကာယ နွင္ ့ အတူတူ ပင္ ေလာ?

(၆)ဝိညာဥ္က တစ္သီးတစ္ျခား ကာယ က တစ္သီးတစ္ျခားပင္ ေလာ?

(၇)တထာဂတ သည္ ေသသည္၏ အျခားမဲ ့၌ တည္ ရွိသ ေလာ,?

(၈)ေသသည္၏ အျခား၌ မတည္ ရွိ သ ေလာ,.?

(၉)ေသသည္၏ အျခားမဲ ့၌ တစ္ျပိဳင္ နက္ မတည္ ရွိသ ေလာ?

(၁၀)တည္ ရွိ သ ေလာ ?

ဤပုစၧာမ်ားကို ျမတ္စြာဘုရား က ငါ ့အား ရွင္းလင္း မျပ ေပး ဤအခ်က္ကို ငါ မ ေက်နပ္ သ ေဘာ
မက် ဘုရားထံ သြားျပီး ထပ္ ေမးျမန္းမည္။

အရွင္ ဂထာဂတ ျမတ္ဘုရား တပည္ ့ေတာ္ ေမးထားေသာ ပုစၧာ ကို အရွင္ ဘုရား ေျဖၾကားေပးမယ္
ဆိုရင္ အရွင္ ဘုရား သာသနာ မွာ ဆက္လက္၍ တရားက်င္ ့ ေနထိုင္ မည္။
ရွင္းလင္းေဟာျပျခင္း မျပဳလွ်င္ ရဟန္းဝတ္ ဘဝ ကို စြန္ ့ခြာ၍ ထြက္ခြာ သြားေတာ ့မည္။

အရွင္ ဘုရား စၾကာဝဠာ သည္ အစဥ္အျမဲ တည္ ရွိသည္ကို သိပါက ၄င္းအ ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဟာ
  ျပပါေစ၊ စၾကာဝဠာ သည္ အစဥ္အျမဲ မတည္ ရွိ ေၾကာင္း ကို သိပါက လည္း မရွိ ေၾကာင္း ေျပာပါေစ။
စသည္ တို ့ကို မသိပါက မသိသည္ ့အ ေလ်ာက္ မကြယ္ မ ေထာက္ဘဲ ငါမသိဘူး ငါ မျမင္ ဘူးဟု
အရွင္ ဘုရား ဘက္ ပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္း ေျပာျပရန္သာ ရွိသည္။

''အသင္ မာလုက်ပုတၲ ငါဘုရား က သင္ အား မာလုက်ပုတၲ လာေလာ ့ ငါ ့ ထံ၌ ရဟန္းဝတ္လွည္ ့
ေလာ ့ ဒီပုစၦာ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဟာျပ မည္ဟု ေျပာဘူးပါသလား?

''မ ေျပာ ဘူးပါ ဘုရား ''

သင္ က ေကာ အရွင္ ဘုရား ထံပါး၌ ရဟန္းဝတ္ပါမည္ ဤ ပုစၧာ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပျပ ပါဟု ေတာင္း
  ျပန္ ေလ်ာက္ထားဘူးပါသလား?

မ ေလ်ာက္ထားဘူးပါဘုရား''

''မာလုက် ပုတၱ ယခုေတာင္ မွ ငါ ဘုရား က သင္ ့အား ငါ ့ထံလာ၍ ရဟန္းျပဳေလာ ့ သင္ ့အား ဤ
အ ေၾကာင္းေတြ ရွင္းလင္း ေဟာျပ ေပးမည္ ဟု မ ေျပာခဲ ့ေပ၊ သင္ ကလည္း အရွင္ ဘုရားထံ ရဟန္း
ဝတ္၍ ေနထိုင္ ပါမည္ ဤ ပုစၦာ မ်ားကို ေျဖရွင္း ျပ ေတာ္မူပါ ဟု မ ေလ်ာက္ ထား ဤသို ့ ျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင္ ့ မည္သူ က မည္ ့သူ ့ကို ျငင္းဆဲသည္ ဟု ေခၚဆိုရမည္ နည္း ။

အသင္ မာလုက်ပုတၱ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ငါ ဘုရားထံ၌ ဤပုစၦာကို မ ေျဖမခ်င္း
ရဟန္းမဝတ္ဟု ေျပာဆိုခဲ ့ေသာ ၄င္း သူသည္ ဤပုစၦာ အ ေျဖကို မရရွိဘဲ အသက္သာလွ်င္ ဆုံးရႈံး
နိုင္ ေပမည္။

''အသင္ မာလုက်ပုတၲ ဥပမာ တစ္ခု ျပအံ ့ လူတစ္ေယာက္ အား အဆိပ္လူးထားေသာျမွား ထိခဲ ့သည္
ရွိေသာ ၄င္း၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း တို ့က ေဆး ဆရာ သမားေတာ္ထံ ေဆာင္ ၾကည္းသြားခဲ ့ေသာ္ ထို
လူနာက ကြ်နု္ပ္ အား ဘယ္သူ ျမွားနဲ ့ပစ္သလဲ ၊ ျမွားပစ္သမားသည္ ခတၲိယ လူတန္းစား စစ္သည္
ေတာ္ မ်ိဳးႏြယ္ကလား၊ ျဗဟၼဏ အမ်ိဳးႏြယ္ကလား ၊ သို ့မဟုတ္ ေဝႆ ကုန္သည္ လယ္လုပ္ အတန္း
စား ထဲက လူေတြကလား ၊အရပ္ ရွည္ သလား ပုသလား အသားမဲ သလား ျဖဴ သလား ညိဳ သလား
ဘယ္ ျမိဳ ့ ဘယ္ ရြာ ကလဲ ဘယ္ လို ျမွားနဲ ့ပစ္လိုက္သလဲ မည္ကဲ ့သို ့ေလးၾကိဳး ကို အသုံးျပဳလိုက္သ
နည္း စသည္ျဖင္ ့ ေမးျမန္းစုံစမ္းသည္ ဆိုပါေတာ ့ ထိုသူသည္ ၄င္း သိလိုေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား
တစ္ခုမွ မသိနိုင္ မွီ အသက္ ေသဆုံးရလိမ္ ့မည္။

''မာလုက်ပုတၲ ဤနည္းတူစြာပင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ စၾကာဝဠာသည္ အစဥ္အျမဲ တည္
သ ေလာ မတည္ သ ေလာ အစရွိေသာ ပုစၦာ တို ့အား မ ေျဖမခ်င္း ျမတ္စြာဘုရားထံပါး ၌ ရဟန္းမဝတ္
ဟု ေျပာဆိုခဲ ့ေသာ္ ထုိသူသည္ အသက္ ေသဆုံးထိတိုင္ တထာဂတ ထံမွ ဤပုစၧာ အ ေျဖမ်ားကို ရရွိ
မည္ မဟုတ္ပါေလ။

ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မာလုက်ပုတၲ အား ရဟန္းဝတ္၍ သူေတာ္ေကာင္း တရား က်င္ ့နိုင္ ရန္
ဤသို ့ေသာ အယူဆ သ ေဘာ တရားမ်ားအ ေပၚ မူတည္မူ မရွိ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဟာျပ ေတာ္
မူေလသည္။ ဤျပႆနာ အ ေပၚ မည္သို ့ေသာ ထင္ ျမင္ ယူဆ ေစကာမူ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ဗ်ာဓိ၊မာရဏ၊
ေသာက၊ ပရိေဒဝ ၊ဒုကၡ ၊ေဒါမနႆ တို ့တည္ ရွိေနမည္။

ခုေခတ္ တက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ နားလည္ လြယ္ ရန္ စာေရးသူ ကြ်န္ေတာ္ ေစတနာ ေရွ ့ထား
ျပီး စိတ္ ရွည္ ရွည္ နဲ ့ ရွင္းျပ ပါမည္။

ဇာတိ ဆိုတာ ပါဠိ က လာေသာ စကားလုံး အဓိပၸါယ္က
ဘဝအသစ္ ျဖစ္ျခင္း မူလ အ ေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ဇာတိ ဘဝ အသစ္ တဖန္ ျပန္ ရျခင္းကို
ဒုကၡ ဆင္းရဲ ျခင္းေတြဘဲ လို ့ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ေဟာၾကားခဲ ့သည္။

ဇရာ (Sarar) ဒီစကားလုံးက လည္း ပါဠိစကားလုံး အဓိပၸါယ္က
အို ျခင္း၊ ဆံျဖဴ ျခင္း၊သြားက်ိဳးျခင္း ၊အရည္တြန္ ့ျခင္း၊ ခါးကိုင္းျခင္း၊နားထိုင္းျခင္း၊မ်က္စိမူန္ျခင္း၊ေဆြးေျမ ့
တတ္ျခင္းသ ေဘာကို ပါဠိ လို ဇရာ ''Sarar'' ဟုေခၚသည္။

မရဏ ဒီစကားလုံးသည္ ပါဠိ လာေသာ စကားလုံး အဓိပၸါယ္က
ေသျခင္းဆိုတာ တစ္ခုေသာ ဘဝ ၌ တစ္ခုေသာ ကံေၾကာင္ ့ ပဋိသ ေႏၶ မွ စ၍ မျပတ္ ျဖစ္ေန ေသာ
အသက္ေခၚ ဇိဝိတ ရုပ္ နာမ္တို ့ ျပတ္စဲ သြားတဲ ့သ ေဘာပါဘဲ။ မိမိ ကို ယ္ ကို ေသ ေအာင္ လုပ္ျခင္း
သူ ့အလိုလို ေသျခင္း၊ အသက္ ကုန္ ၍ ေသျခင္း ေကာင္းမူကံ ကုန္၍ ေသျခင္း ဘယ္လို ဘဲေသ ေသ
မရဏ လို ့ေခၚပါတယ္။ ေသရ မွာ သတၲဝါ တိုင္း မလိုခ်င္ ၾကပါဘူး ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား က မရဏ ေသ
ျခင္းကို ဒုကၡ ဆင္းရဲ ျခင္းလို ့ ေဟာေတာ္ မူပါတယ္။

ေသာက ဒီစကားလုံး သည္ လည္း ပါဠိ လာေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္ အဓိပၸါယ္က
စိုးရိမ္ ပူေဆြးျခင္း ပါဘဲ ေဆြမ်ိဳး ေသ ေၾက ပ်က္စီးျခင္း ၊သူခိုး သူပုန္ ဓါးျပ ေရာဂါ ေဘး မီးေဘး
ေရ ေဘး ေလ ေဘး စ ေသာ ညီအစ္ကို ညီမ ေသျခင္း ကိုယ္ ့ခ်စ္သူ သူ မ်ားေနာက္ ပါသြားျခင္း
ဒီအရာ အားလံုး ျခံဳျပီး ေျပာ ရင္ ''ေသာက'' ဒုကၡ စိုးရိမ္ ပူေဆြး ျခင္း ျဖစ္ ရပါတယ္။
ပရိေဒဝ ဒီစကားလုံး သည္လဲ ပါဠိ လာ စကားလုံး ျဖစ္သည္ အဓိပၸါယ္ က
ပရိေဒဝ ဆိုတာ ပ်က္ စီးျခင္း အ ေၾကာင္း တခု ေၾကာင္ ့ ငို ေၾကြးျမည္းတမ္းတဲ ့ အသံ နဲ ့ ရုပ္ ပါဘဲ၊
ရုပ္ ရွင္ မွာ ကိုေနတိုး တို ့ သရုပ္ေဆာင္ ျပသလို ေပါ ့ ဖ်က္စီး ပစ္ခံရတဲ ့ကိုယ္ပိုင္ ဆိုင္ မူ တခုခုေၾကာ
င္း အျပစ္ကို ေဖာ္ျပျပီး ေယာင္ ယမ္း ေျပာဆို တာ ကို လည္း ကိုယ္ ပင္ ပန္း စိတ္ ပင္ ပန္း ရတဲ ့အတြက္
ျ ျမတ္စြာ ဘုရား ရွင္ က ပရိေဒဝ ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္း လို ့ေဟာပါတယ္။

ဒုကၡ ဆိုတာ ပါဠိ လာ စကားလုံး ျဖစ္ပါတယ္ အဓိပၸါယ္ က ခႏၶာ ထဲ ၌ မခံသာ တဲ ့ အခံရခက္ တဲ ့အ
ရာ ေညာင္းျခင္း ပူ ျခင္း နာက်င္ ကိုက္ခဲ ျခင္း ေမာပန္းျခင္း စသည္ တို ့ကို လည္း ဒုကၡ ကိုယ္ဆင္းရဲ
ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ ဆင္းရဲ ေနမွ ေတာ ့ စိတ္ လည္း ခ်မ္းသာ လာမွာ မဟုတ္တဲ ့အတြက္ ဒုကၡ ဟာ
မ ေကာင္းေသာ အရာ ေၾကာက္ဖြယ္ ဆင္းရဲျခင္း တရားလို ့ ေဟာ ေတာ္ မူပါတယ္။
 
ေဒါမနႆ ဒီစကားလုံး သည္လည္း ပါဠိ လာ စကားလံုး ျဖစ္သည္ အဓိပၸါယ္ က
စိတ္ နွလုံး မသာျခင္း စိတ္ပူ ျခင္း စိတ္ ညစ္ ျခင္း ဝမ္းနည္းျခင္း ေၾကာက္ျခင္း အစရွိတဲ ့ ကိုယ္တြင္း
ဆင္းရဲ ျခင္း အားလုံး ကို ေဒါမနႆ ဟု ေခၚသည္။ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ တစ္ဝွမ္းလုံး ခံေနရ
ျပီး ေလ ဒါေတြ ကို ဂထာဂတ ျမတ္ဗုဒၶ လမ္းညြန္ ျပတဲ ့က်င္ ့စဥ္ နဲ ့မွ ကုသ နိုင္ မွာ ဒီအ ရာ ေတြ ကို
ကုသ နိုင္ ဖို ့ ဘယ္ သိပၸံ ပညာ ရွင္ ကမွေဆးေကာင္း ေတြ ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင္ ့ နိုင္ ငံျခား က ဘီလ်ံနာ သူေဌး ၾကီး ေတြက ဇတိ ဇရာ ဗ်ာဓိ မရဏ ေသာက ဒုကၡ
ပရိေဒဝ ေဒါမနႆ ေရာဂါ ေတြဟာ ေဆး မရွိဘူး အဲဒါေတြ ကုစား ခ်င္ လို ့ ပိုင္ ဆိုင္ မူ စြန္ ့လြတ္ျပီး
ဗုဒၶ တရား က်င္ ့ၾကံ လာခဲ ့ၾကတယ္ သိပၸ ံ ပညာရွင္ ေတြ ဒါေတြကို ျမင္ လို ့ ဗုဒၶဘာသာ ဘက္ ကို ကူး
ေျပာင္းလာကုန္ျပီး။

မာလုက်ပုတၲ အ ေၾကာင္း ဆက္ ျပီး ရႈစားၾကရ ေအာင္
အသင္ မာလုက်ပုတၱ ဤ ဘဝ ၌ပင္ ခ်ဴပ္ျငိမ္းရာ ''နိဗၺာန္'' ကိစၥကိုသာ ငါဘုရား ေဟာၾကားေတာ္ မူပါမည္။

အသင္ မာလုက် ပုတၲ မည္ သည္ ့အ ေၾကာင္းရာ ကို ငါ ဘုရားမ ေဟာၾကား ရွင္းလင္းမျပသနည္း ဆို
သည္ ကို ေကာင္းစြာ နွလုံးသြင္း ထားၾကပါေတာ ့ စၾကာဝဠာသည္ အစဥ္အျမဲ တည္သ ေလာ ၊မတည္
သ ေလာ ၊အထက္ပါ အယူအဆ ''၁၀'' မ်ိဳးစသည္တို ့ကို အခ်ိန္ကုန္ ခံ၍ ငါဘုရား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ
ေတာ္မမူပါေပ။ ဤအယူဆ သ ေဘာ တရား တို ့သည္ အသုံး မဝင္၊ အရာ မ ေရာက္၊သူေတာ္ျမတ္
တို ့ ၏ လုပ္ငန္းက်င္ ့စဥ္ နွင္ ့ ပတ္သက္ျခင္း ဆက္စပ္ျခင္း လည္း မရွိ ျငီးေငြ ့ရြံ ရွာျခင္း ၊တြယ္တာမူ
ကင္းျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း ၊ခ်မ္းေျမ ့ျခင္း ထိုးသြင္း သိျမင္ ျခင္း နိဗၺာန္ သို ့ ေရာက္ ရာ လမ္းစဥ္ နဲ ့
မကိုက္ ညီ ေထာက္ပ ့ံ ကူညီ မူ မျဖစ္ျခင္း ေၾကာင္ ့ ဒီစၾကဝဠာ ျမဲသည္ မျမဲသည္ ဖန္ဆင္းရွင္
ရွိသည္ မရွိသည္ ကို ေဟာျပ လွ်င္ လည္း အက်ိဳးတရား မရွိတဲ ့အတြက္ အခ်ိန္ ကို ျဖဴန္းတီးရာ
  ျဖစ္တဲ ့အတြက္ မ ေဟာ ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ေပတယ္ အသင္ မာလုက်ပုတၲ ။

သင္ အား ဒုကၡ ျဖစ္ေပၚျခင္း (သမုဒယ)အ ေၾကာင္း ဒုကၡ ခ်ဴပ္ျငိမ္းရာ (နိေရာဓ)အ ေၾကာင္း ဒုကၡ
ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္ လမ္းစဥ္ ကို ေဟာျပ ေပးေနသည္ မွာ ဤ အ ေၾကာင္းအရာ က အသုံးဝင္ အရာ ေရာက္သည္။
သူေတာ္ျမတ္ တို ့ လုပ္ငန္းက်င္ ့စဥ္ နွင္ ့ အ ေျခခံ ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ျငီးေငြ ့ရြံရွာျခင္း ျဖစ္ေစသည္
တြယ္တာမူ ကင္းေစသည္၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစသည္ ၊ခ်မ္းေျမ ့ေစသည္ ထိုးထြင္း သိျမင္ ျခင္း နိဗၺာန္ သို့ ့္
သို ့ေရာက္ ရွိေစျခင္း အလို ့ငွာ ေထာက္ပံ ့ကူညီမူ ျပဳသည္။

ထိုေၾကာင္ ့ ဤ အ ေၾကာင္း အရာမ်ာကို အခ်ိန္ နွင္ ့ အမွွ် အက်ိဳးရွိသည္ ့ အတြက္ ငါ ဘုရား ရွင္း
လင္း ေဟာ ၾကားေပးေနျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္ အသင္ မာလုက် ပုတၲ ။
သာဓု သာဓု သာဓု။

No comments:

Post a Comment