Friday, April 7, 2017

ကိုယ္ခႏၶာေပၚက ခႏၱီဆိုတဲ့ေနရာ။

        လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလက ဗာရာဏသီျပည္၌ ကလာဗုမည္ေသာ မင္းသည္
မင္းျပဳအုပ္စိုးေနစဥ္ ဘုရားေလာင္းဟာ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ႂကြယ္ဝေသာ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ ကု႑လ
မည္ေသာ လုလင္ျဖစ္ေလ၏။ အ႐ြယ္ေရာက္လတ္ေသာ္ တကၠသိုလ္ျပည္သို႔ သြား၍ ခပ္သိမ္း
ေသာ အတတ္ပညာတို႔ကိုသင္ယူကာ ပစၥည္း ဥစၥာတိုးပြားေစ၏။ မိဖကြယ္လြန္သျဖင့္ ဥစၥာစုကို
 ၾကည့္၍ ဤဥစၥာတို႔ကို “ငါ၏ေဆြမ်ိဳးတို႔သည္ မယူေဆာင္၊ ငါသည္ကား ထိုဥစၥာကို ယူ၍သြား
ျခင္းငွာ သင့္၏”ဟု ခပ္သိမ္းေသာ ဥစၥာတို႔ကို ေပးကမ္းလႉဒါန္း၏။
         ဘုရားေလာင္းသည္ ဟိမဝႏၲာသို႔ ဝင္၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳၿပီး သစ္သီးႀကီးငယ္တို႔ျဖင့္ မွ်တ
လ်က္ ၾကာျမင့္စြာ ေန၏။ ခ်ဥ္,ဆား မွီဝဲအံ့ေသာငွာ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ေရာက္၍  ၿမိဳ႕၌ ဆြမ္းခံ
လတ္ေသာ္ စစ္သူႀကီးအိမ္တံခါးသို႔ ေရာက္၏။ စစ္သူႀကီးသည္ ဘုရားေလာင္း၏ ဣရိယာပုတ္
တို႔ကို ၾကည္ညိဳ၍ အိမ္သို႔ ပင့္ကာ မိမိတို႔စီရင္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို ေကၽြးၿပီး၊ ဝန္ခံျခင္းကို ယူေစ၍
ထိုမင္း၏ ဥယ်ာဥ္၌သာလွ်င္ ေနေစ၏။
         ထိုအခါ တေန႔သ၌ ကလာဗုမင္းသည္ သုရာယစ္လ်က္ ကၽြမ္းက်င္ကုန္ေသာ ကေခ်
သည္တို႔ျဖင့္ ျခံရံလ်က္ မ်ားစြာေသာ အျခံအရံျဖင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔ သြား၏။ မဂၤလာေက်ာက္ဖ်ာ၌
အိပ္ရာခင္းေစၿပီး သီဆိုတီးမႈတ္ေစကာ တစ္ေယာက္ေသာ ခ်စ္ႏွစ္သက္သည့္မိန္းမ၏ ရင္ခြင္၌
အိပ္ကာ သိၾကားနတ္မင္း၏ စည္းစိမ္ကဲ့သို႔ ႀကီးစြာေသာ စည္းစိမ္ခံစားကာ မင္းသည္ အိပ္
ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုမင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ကေခ်သည္တို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ လွည့္လည္
ကုန္လ်က္ အပြင့္ အသီး အ႐ြက္ႏု အစရွိသည္တို႔သည္ ျဖားေယာင္းအပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဥယ်ာဥ္၌
ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။
            ထိုအခါ ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုဥယ်ာဥ္၌ ေကာင္းစြာ ပြင့္ေသာ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌
ရဟန္းခ်မ္းသာျဖင့္ လြန္ေစလ်က္ အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ကဲ့သို႔ ေန၏။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ လွည့္လည္
ကုန္ေသာ ထိုမိန္းမတို႔သည္ ဘုရားေလာင္းကို ျမင္၍ “ရွင္မတို႔ …ထိုသစ္ပင္ရင္း၌ ရဟန္းသည္
ေန၏။ မင္းႏိုးသည့္တိုင္ေအာင္ ရဟန္းအထံ၌ တစံုတခုေသာ တရားကို နာလ်က္ ေနကုန္အံ့”ဟု
သြား၍ရွိခိုးကာ ျခံရံလ်က္ ေနကုန္၍ “အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေဟာအပ္ေသာ တစံုတခုေသာ တရားကို
ေဟာပါေလာ့”ဟု ဆိုကုန္၏။ ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုမိန္းမတို႔အား တရားေဟာ၏။
          ထိုအခါ ထိုခ်စ္ႏွစ္သက္ေသာ မိန္းမသည္ ကိုယ္ကို လႈပ္၍ မင္းကို ႏိုးေစ၏။ မင္းသည္
ႏိုးလတ္ေသာ္ ထိုမိန္းမတို႔ကို မျမင္၍ “ထိုအယုတ္မတို႔သည္ အဘယ္သို႔ သြားကုန္သနည္း”ဟု
ေမး၏။ “ျမတ္ေသာမင္းႀကီး … ထိုမိန္းမတို႔သည္ တစ္ေယာက္ေသာ ရေသ့ကို ျခံရံ၍ ေနကုန္၏”
ဟု ဆိုကုန္၏။ ထိုကလာဗုမင္းသည္ အမ်က္ထြက္၍ သန္လ်က္ကို ကိုင္၍ “ထိုရေသ့စဥ္းလဲကို
သတ္အံ့”ဟု လ်င္ျမန္စြာ သြား၏။
         ထိုကလာဗုမင္းသည္ ဘုရားေလာင္း၏ အထံ၌ တည္၍ “ရဟန္း … သင္သည္ အဘယ္ဝါဒ
ရွိသနည္း”ဟု ဆို၏။
“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး … ခႏၲီဝါဒရွိ၏”ဟု ဆို၏။
“ထိုခႏၲီမည္သည္ကား အဘယ္နည္း”ဟု ေမး၏။
“ဆဲေရးကုန္ေသာ သူတို႔၌လည္းေကာင္း, ပုတ္ခတ္ကုန္ေသာ သူတို႔၌လည္းေကာင္း အမ်က္မထြက္
ေသာ အျဖစ္သည္ ခႏၲီမည္၏”ဟု ဆို၏။
        မင္းသည္ “ယခု သင့္အား ခႏၲီရွိသည္၏အျဖစ္ကို သိအံ့”ဟု ဆို၍ ခိုးသူသတ္ကို ေခၚေစ၏။
ခိုးသူသတ္သည္ မိမိစာရိတၱအားျဖင့္ ပုဆိန္,အဆူးတပ္ေသာႀကိမ္ကို ယူလာ၍ မင္းကို ရွိခိုးလ်က္
“အရွင္မင္းႀကီး … အဘယ္အမႈကို ျပဳရအံ့နည္း”ဟု ဆို၏။
“ဤခိုးသူျဖစ္ေသာ ရေသ့ပ်က္ကို ဆြဲငင္၍ ေျမ၌လဲေစ၍ အဆူးတပ္ေသာႀကိမ္ကို ကိုင္၍ ေရွ႕ေနာက္
နံပါးႏွစ္ဘက္ဟူကုန္ေသာ ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ အခ်က္ႏွစ္ေထာင္ ႐ိုက္ျခင္းတို႔ကို ေပးေလာ့”ဟု ဆို၏။
ခိုးသူသတ္သည္ မင္းဆိုတိုင္း ျပဳ၏။
ဘုရားေလာင္း၏ အေပၚေရ အတြင္းေရသည္ စုတ္၏။ အသားသည္ ျပတ္၏။ ေသြးသည္ ယိုစီး၏။
လက္ေျခတို႔ ျပတ္ၿပီ။
         မင္းသည္ တဖန္ “ရဟန္း … သင္ကား အဘယ္ဝါဒရွိသနည္း”ဟု ဆို၏။“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …
ခႏၲီဝါဒရွိ၏။ သင္မင္းႀကီးသည္ ငါ၏ခႏၲီကား အေရၾကား၌ ရွိ၏ဟု ထင္၏။ ငါ၏ခႏၲီသည္ အေရၾကား၌
ရွိသည္မဟုတ္။ သင္မင္းႀကီးသည္ ခႏၲီကို ျမင္ျခင္းငွာ မတတ္ေကာင္း။ ျမတ္ေသာမင္းႀကီး … ငါ၏
ခႏၲီသည္ စိတ္အတြင္း၌ တည္၏”ဟု ဆို၏။
          ခိုးသူသတ္သည္ တဖန္ “ျမတ္ေသာမင္းႀကီး … အသို႔ျပဳရအံ့နည္း”ဟု ေမး၏။
“ဤရေသ့စဥ္းလဲ၏ လက္ႏွစ္ဘက္တို႔ကို ျဖတ္ေလာ့”ဟု ဆို၏။
ခိုးသူသတ္သည္ ပုဆိန္ကို ယူ၍ စဥ္းတီတံုး၌ လက္ႏွစ္ဘက္တို႔ကို ထားေစ၍ ျဖတ္၏။
ထိုေနာက္ “ေျခတို႔ကို ျဖတ္ေလာ့”ဟု ဆို၏။ ေျခတို႔ကိုလည္း ျဖတ္၏။
ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီးေသာ လက္စြန္း ေျခစြန္းတို႔မွ ခ်ိပ္ရည္ကဲ့သို႔ေသာ ေသြးသည္ ယိုစီး၏။
နားႏွာေခါင္းတို႔ ျဖတ္ၿပီ။
          တဖန္လည္း မင္းႀကီးသည္ “ရဟန္း … သင္သည္ အဘယ္ဝါဒရွိသနည္း”ဟု ေမး၏။
“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး … ငါသည္ ခႏၲီဝါဒရွိ၏။ သင္မင္းႀကီးသည္ကား ငါ၏ခႏၲီသည္ လက္စြန္း ေျခစြန္း
တို႔၌ ရွိ၏ဟု ထင္မွတ္၏။ ဤငါ၏ခႏၲီသည္ လက္စြန္း,ေျခစြန္းတို႔၌ မရွိ။ နက္နဲေသာ အရပ္၌ တည္၏”
ဟု ဆို၏။
         မင္းသည္ “ရေသ့၏ နား,ႏွာေခါင္းတို႔ကို ျဖတ္ေလာ့”ဟု ဆို၏။
ခိုးသူသတ္သည္ နား,ႏွာေခါင္းကို ျဖတ္၏။ ကိုယ္အလံုးမွ ေသြးယိုစီး၏။ ေျချဖင့္ ကန္ေက်ာက္ခံရၿပီ၊
တဖန္ “ရဟန္း … သင္သည္ အဘယ္ဝါဒရွိသနည္း”ဟု ေမး၏။“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး … ခႏၲီဝါဒရွိ၏”
ဟု ဆို၏။
          “သင္မင္းႀကီးသည္ ရေသ့၏ ခႏၲီကား နား,ႏွာေခါင္းအစြန္းတို႔၌ တည္၏ဟု မမွတ္လင့္။
ငါ၏ခႏၲီသည္ နက္နဲေသာ စိတ္အတြင္း၌ တည္၏”ဟု ဆို၏။
         မင္းႀကီးသည္ “ရေသ့စဥ္းလဲ … သင့္ခႏၲီကို သင္သည္လွ်င္ ႐ြက္ေဆာင္၍ ေနေလာ့”ဟု ဆို၍
ဘုရားေလာင္း၏ ရင္ကို ေျချဖင့္ ေက်ာက္၍ သြား၏။
           မင္းသည္ ဥယ်ာဥ္မွ ထြက္၍ ဘုရားေလာင္း၏ ျမင္ေကာင္းေသာ အရပ္ကို လြန္ေသာ
ကာလ၌လွ်င္ ယူဇနာႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း အထုရွိေသာ ဤေျမႀကီးသည္ ကစီျဖင့္ ဖြဲ႕အပ္ေသာ
ပုဆိုးကဲ့သို႔ ကြဲ၍ အဝီစိမွ မီးလွ်ံသည္ ထြက္ကာ မင္းကို အမ်ိဳးေပးေသာ ကမၺလာနီျဖင့္ ႐ုံဘိသ
ကဲ့သို႔ ႐ုံ၍ ယူ၏။ ထိုကလာဗုမင္းသည္ ဥယ်ာဥ္တံခါး၌သာလွ်င္ ေျမသို႔ ဝင္၍ အဝီစိငရဲႀကီး၌
တည္၏။ ဘုရားေလာင္းသည္လည္း ထိုေန႔၌ပင္လွ်င္ ေသလြန္၏။ မင္း၏ပရိသတ္တို႔သည္လည္း
ေကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္လည္းေကာင္း နံ႔သာ, ပန္းအခိုးအထံု လက္စြဲကုန္လ်က္ လာ
လတ္ကုန္၍ ဘုရားေလာင္း၏ အေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ကုန္၏။
(ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၏ ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ဝတၳဳမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။)
    (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment