Saturday, December 31, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၃)

Misconception #3 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၃)
Meditation is a mysterious practice which cannot be understood
တရားအားထုတ္ၿခင္းကို နားမလည္နဳိင္သည့္ ဂႏၶာရီဆန္ဆန္က်င့္စဥ္အၿဖစ္လြဲမွားစြာလက္ခံၿခင္း
တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သိစိတ္မ်ား(levels of consciousness)
ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး၊သရုပ္ေဖာ္ေၿပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္အလြန္ခက္ခဲနက္နဲသည္။အခ်ိ့ဳေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပေၿပာဆိုရန္ခက္ခဲသည္ဆိုေသာ္လည္း
လံုးဝနားမလည္ႏုိင္ေသာကိစၥမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္ၿပမူကို ေက်ာ္လြန္၍
နားလည္ႏုိင္စြမ္းၿဖစ္သည္။သင့္မည္ကဲ့သိုလမ္းေလွ်ာက္ရမည္ကိုနားလည္ေသာ္လည္း
သင့္၏နာဗ္ေၾကာမ်ားႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားကမည္ကဲ့သိုလွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္ကို အစီစဥ္တက်အတိအက်ေဖာ္ၿပရန္အတြက္မၿဖစ္နဳိင္ပါ။ သိုေသာ္သင္လမ္းေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္သည္။
ထိုအတူ ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ့တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင့္နားလည္ႏုိင္ပါသည္။စိတၱဇဆန္သည္ေဝါဟာရမ်ားၿဖင့္ေလ့လာသင္ယူရန္မၿဖစ္နဳိင္သည့္အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။လက္ေတြ ့ေလ့က်င့္ခံစားႏုိင္ပါသည္။
တရားဘာဝနာပြားမ်ားရုံၿဖင့္ၾကိဳတင္တြက္ဆခန့္မွန္းထားေသာရလဒ္မ်ား အလုိေလွ်ာက္ရရွိလိမ့္မည္ဟုေလွနံဓားထစ္မမွတ္သားသင့္ပါ။ ဘာဝနာလုပ္ငန္းသည္ လုပ္တုိင္းၿဖစ္သည့္ပံုေသနည္း(formula)လည္းမဟုတ္ပါ။ဘယ္တရားထုိင္ခ်ိန္၌(session)မွာဘာေတြၿဖစ္လာလိမ့္မည္ဆိုေသာၾကိဳတင္ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားမည္သည့္အခါမွ် မမွန္နဳိင္ပါ။ တရားထုိင္ခ်ိန္တိုင္း၌စံုစမ္းမူမ်ား(investigation)၊လက္ေတြ့စမ္းသပ္မူမ်ား(experiment)ႏွင့္စြန့္စားခန္းမ်ား(adventure)ၿဖစ္ေနလိမ့္မည္။ယခင္တရားအခ်ိန္မ်ားမွာရရွိခဲ့သည့္ခံစားခ်က္မ်ား၊သင္ခန့္မွန္းထားသည့္အတိုင္း
ရရွိခဲ့ပါကသင့္တရားအလုပ္တြင္တိုးတက္မူရွိေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္(indicator)ၿဖစ္သည္။ထုိေဖာ္ၿပခ်က္အရ သင္သည္ဘာဝနာပန္းတုိင္သို့သြားရာလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment