Friday, December 30, 2016

တရားဘာဝနာအေပၚလြဲမွားေသာနားလည္မူမ်ား(၂)

Misconception #2 လြဲမွားေသာအယူအဆ(၂)
Meditation means going into a trance
အသိတရားကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာနစ္ေမာေနရန္ လြဲမွားစြာတရားအားထုတ္ၿခင္း
အသိတရားမွကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာသြားေအာင္ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။
ဝိပႆနာဘာဝနာသည္
အသိတရားကင္းလြတ္၊ေမ့ေမ်ာနစ္ေမာသြားေအာင္ေလ့က်င့္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဝိပႆနာဘာဝနာသည္ မိမိကိုယ္ကိုအိပ္ေမြ့ခ်ၿခင့္၊စိတ္ညိဳ့ၿခင္း (hypnosis)
လည္းမဟုတ္ပါ။ မိမိစိတ္ကို အသိတရားကင္းလြတ္သြားေအာင္(Black out) အားထုတ္ၿခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ သင့္ကို
သင္ခံစားမူကင္းသည့့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္အၿဖစ္ေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားေနတာမ်ိဳးမၿဖစ္သင့္ပါ။ထုိသို့မၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္းကသာနည္းမွန္ၿဖစ္သည္။
တရားဘာဝနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင့္ သင္ခံစားမွဳ၏ အေၿပာင္းအလဲၿခင္းမ်ားကို တစ္ထက္တစ္စပိုၿပီးနားလည္လက္ခံနိဳင္လိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ သင့္ကုိသင္
ပို၍တိက်ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာလက္ခံနဳိင္ရန္သင္ယူအားထုတ္သင့္သည္။တရားဘာဝနာအားထုတ္ရန္ၾကိဳးစားသင္ယူၿခင္းၿဖင့္ ကမၼဌာန္းအာရုံ၌နစ္ေမ်ာေနေသာ
စိတ္အဆင့္မ်ားၿဖစ္ေပၚလာမည္။ အသိတရားကင္းလြတ္ၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အသိကင္းေန သည့္အခုိက္ (In hypnotic trance) တစ္စံုတစ္ေယာက္က
ေယာဂီ၏စိတ္ကိုလာေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿခင္းၿဖစ္ၿပီး၊အဆင့္ၿမင့္သမာဓိရရွိ(စ်ာန္ဝင္စား) ေနသည့္ေယာဂီသည္မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္သတိရားေအာက္တြင္ရူမွတ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
အသိကင္းေနၿခင္းသည္စိတ္၏အေပၚယံၿဖစ္စဥ္မွ်သာၿဖစ္ၿပီး ဝိပႆနာဘာဝနာမဟုတ္ပါ။အဆင့္ၿမင့္သမာဓိ(စ်ာန္)သည္ သတိတရားၿမရန္အတြက္အထူးလိုအပ္ေသာအဆင့္တစ္ခုၿဖစ္သည္။
ဝိပႆနာဘာဝနာ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ သတိတရားၿမဲရန္ေလ့က်င္ပ်ိဳးေထာင္ၿခင္း(the cultivation of mindfulness or awareness)
ၿဖစ္သည္။သင္တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ဘာကိုမွ် မသိ၊မၾကားဘဲ အသိကင္းမဲ့ေနခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ဝိပႆနာဘာဝနာကိုပြားမ်ားေနၿခင္းမဟုတ္ပါ။

No comments:

Post a Comment