Sunday, October 9, 2016

စိႏၲာမဏိဂါထာ-

၁။ စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ၊ ဗုဒၶံ ဗုဒၶရတနာနံ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ၊ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥၽတု။
၂။ စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ၊ ဓမၼံ ဓမၼရတနာနံ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ၊ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥၽတု။
၃။ စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ၊ သံဃံ သံဃရတနာနံ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ၊ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥၽတု။


စိႏၲာမဏိဂါထာ- အနက္အဓိပၸါယ္

၁။ စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ၊ ၾကံစည္တိုင္း အလိုကိုျပည့္ေစႏိုင္ေသာ ရတနာတို႔သည္။ 
ဗုဒၶံ၊ ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္ေပတည္း။ 
ဗုဒၶရတနာနံ၊ ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာကို။ 
သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေလးျမတ္ျခင္းကို။ 
ကရံ ကေရႏၲာ၊ ျပဳထိုက္သည္ျဖစ္၍။ 
ကရတိ၊ ျပဳေသာသူ၌။ 
ဣစၦာ၊ ၾကံစည္ေတာင့္တ လိုအင္ဆႏၵသည္။ 
ခိပၸေမ၀၊ ေဆာလ်င္စြာလွ်င္။ 
သမိဇၥၽတု၊ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

၂။ စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ၊ ၾကံစည္တိုင္း အလိုကိုျပည့္ေစႏိုင္ေသာ ရတနာတို႔သည္။ 
ဓမၼံ၊ တရားတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္ေပတည္း။ 
ဓမၼရတနာနံ၊ တရားတည္းဟူေသာ ရတနာတို႔ကို။ 
သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေလးျမတ္ျခင္းကို။ 
ကရံ ကေရႏၲာ၊ ျပဳထိုက္သည္ျဖစ္၍။ 
ကရတိ၊ ျပဳေသာသူ၌။ 
ဣစၦာ၊ ၾကံစည္ေတာင့္တ လိုအင္ဆႏၵသည္။ 
ခိပၸေမ၀၊ ေဆာလ်င္စြာလွ်င္။ 
သမိဇၥၽတု၊ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

၃။ စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ၊ ၾကံစည္တိုင္း အလိုကိုျပည့္ေစႏိုင္ေသာ ရတနာတို႔သည္။ 
သံဃံ၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္ေပတည္း။ 
သံဃရတနာနံ၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာတို႔ကို။ 
သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေလးျမတ္ျခင္းကို။ 
ကရံ ကေရႏၲာ၊ ျပဳထိုက္သည္ျဖစ္၍။ 
ကရတိ၊ ျပဳေသာသူ၌။ 
ဣစၦာ၊ ၾကံစည္ေတာင့္တ လိုအင္ဆႏၵသည္။ 
ခိပၸေမ၀၊ ေဆာလ်င္စြာလွ်င္။ 
သမိဇၥၽတု၊ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။


စိႏၱာမဏိ ဂါထာ စိႏၱာမဏိဂါထာ

No comments:

Post a Comment