Monday, May 9, 2016

ေနအိမ္ကို ခုႏွစ္ႀကိမ္တိတိ မီးကြင္းပစ္၍ မီးရွိဳ႕ခံရေသာ သုမဂၤလသူေဌး။

       ကႆပဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါက သုမဂၤလ အမည္ရွိေသာ သူေဌးတစ္ဦးသည္
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ေရႊေက်ာင္းႀကီးတစ္ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထား၏။ မၾကာခဏ
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သို႔  သြားေလ့ရွိ၏။ တစ္ေန႔သ၌ ေက်ာင္းမွအျပန္ ၿမိဳ႔တံခါးအနီးရွိ ဇရပ္တစ္

ေဆာင္ေပၚတြင္ သကၤန္းကို ေခါင္းၿမီးၿခံဳ၍ အိပ္ေနေသာ သူခိုးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ျမင္၏။
         “ ေျခေထာက္တြင္ ရႊံ႕ႏြံအလိမ္းလိမ္းကပ္လ်က္ သကၤန္းကို ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး ဤဇရပ္ေပၚ၌
မေတာ္မေလ်ာ္ အိပ္စက္ေနသူမွာ ရဟန္းအေယာင္ေဆာင္ထားေသာ သူခိုးသာ ျဖစ္ရမည္။ ဘယ္
နည္းႏွင့္မွ် ရဟန္းေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ ” ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်၍ ေျပာဆို၏။
          အေယာင္ေဆာင္ သူခိုးသည္ သူ႕အား ဤသို႔ေျပာရမည္လားဟု အမ်က္ေဒါသ ျပင္းစြာ
ထြက္လ်က္ သူေဌးကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕၏။ သူေဌးပိုင္ေသာ လယ္ယာမ်ားကို ခုႏွစ္ႀကိမ္တိတိ မီးတိုက္
ဖ်က္ဆီး၏။ သူေဌးပိုင္ေသာ ႏြားၿခံသို႔၀င္၍ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႏြားမ်ား၏ ေျခေထာက္ကို ဓားျဖင့္
ခုတ္ျဖတ္၏။ သူေဌး၏ ေနအိမ္ကို ခုႏွစ္ႀကိမ္တိတိ မီးကြင္းပစ္၍ မီးရွိဳ႕၏။
          ခိုးသူသည္ ဤမွ်ေလာက္ ဖ်က္ဆီးရသည္ကို မေက်နပ္ေသးမူ၍ သူေဌးေဆာက္လုပ္လွဴ
ဒါန္းထားေသာ နံ႔သာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ကႆပဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံၾကြေနသည့္အခိုက္ မီး
တိုက္ဖ်က္ဆီးျပန္ေလ၏။ သုမဂၤလ သူေဌးသည္ မီးေလာင္ရာသို႔ ေျပးလာၿပီးလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းသာ
ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း အလ်င္းမရွိမူ၍ တစ္ႀကိမ္မီးေလာင္ေသာ္ ႏွစ္ႀကိမ္လွဴမည္ဟု လက္ရံုးဆန္႔
၍ ေျပာၾကား၏။ မၾကာမီ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသစ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးလွ်င္ သံဃာ
ႏွစ္ေသာင္း ၿခံရံလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းျပန္၏။
          ဗ်ာပါဒအားႀကီးေသာ ခိုးသူသည္ “ ဤသူေဌးကို အရွင္ထား၍ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း
ေအာင္ လုပ္ေလျခင္းထက္ အေသသတ္ပစ္မွ နားေအးမည္ ” ဟု ျပင္းထန္ေသာ အစြဲျဖင့္ ဓား
ေျမွာင္ကို ခါးထိုး၍ အၿမဲတေစ ေခ်ာင္းေျမာင္းေန၏။ သို႔ေသာ္ အခြင့္မသာ၍ မသတ္ႏိုင္။
         သူေဌးႀကီးသည္ ျမတ္စြားဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔ကို ပင့္၍ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲကို ျပဳ
လုပ္ေသာအခါ “ တပည့္ေတာ္၏ အက်ိဳးတရား ပ်က္ျပားေအာင္ ဖ်က္ဆီးၿပီး အသက္ကိုပင္ ရန္
ရွာေနေသာသူသည္ ဤပရိသတ္အတြင္း၌ ရွိေနပါသည္။ ထိုသူအား တပည့္ေတာ္ အမ်က္ေဒါသ
မထားသည့္အျပင္ ယခုျပဳေသာ ကုသိုလ္အဖို႔ကို ထိုသူအား ေရွးဦးစြာ ေပးပါ၏ ” ဟု ေလ်ာက္
ထားပါသည္။
        ထိုစကားကို ၾကားေသာအခါ သတ္ျဖတ္ရန္ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနေသာ ခိုးသူသည္ မိမိ၏ အ
မွားကို သိ၍ သူေဌးႀကီးအား သည္းခံရန္ ေတာင္းပန္၏။ သူေဌးႀကီးက သည္းခံေသာ္လည္း သူ၏
ဗ်ာပါဒေစတနာေၾကာင့္ ေသေသာအခါ အ၀ီစိငရဲ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံရေလ၏။ ငရဲမွ လြတ္ေသာ
အခါ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕အနီး ဂိဇၩကူဋေတာင္၀ယ္ တစ္ကိုယ္လံုး မီးေလာင္၍ ေ၀ဒနာျပင္းျပစြာ ခံစား
ရေသာ စပါးႀကီး ေျမြၿပိတၱာႀကီး ျဖစ္ရျပန္ေလသည္။
(ဓမၼပဒအဌကထာ၊ ဒုတိယအုပ္၊ ဒ႑၀ဂ္၊ အဇရေပတ၀တၳဳ)
 {ႏွစ္ဖက္လွ ဦးေက်ာ္လြင္၏ ဗုဒၶဘာသာ လူထက္လူ မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
     (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment