Wednesday, April 13, 2016

ကာမဂုဏ္မစြန္႔ဘဲ က်င့္လို႔ရတဲ့ တရား


ဗုဒၶျမတ္ဘုရားက အနာဂါရလမ္း အာဂါရလမ္း ဟူ၍ လမ္းႏွစ္သြယ္ ကို ဥဂၢေသနသူေ႒း ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဟာျပခဲ့သည္ သူေ႒းက “အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ မယားသည္ တပည့္ ေတာ္ ခရီးထြက္သြားလွ်င္ တပည့္ေတာ္လာမည့္လမ္းကို တမ္းတ၍ ထမင္းမစား ဟင္းမစား ေလသာ ျပတင္းက ဘယ္ကိုမွမၾကည့္ဘဲ တပည့္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္တ၍သာ ေနပါ၏၊ လင္၏၀တၱရားကိုလည္း ေက်ျပြန္ပါ၏၊ သည္ေလာက္ လင္ကိုခ်စ္ေသာ မယားကိုလည္း တပည့္ေတာ္ မပစ္နိင္ပါ၊ ေက်းက်ြန္ သင္းပင္း ရတနာ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽႊဲ၊ ႏြား၊ တို႔ကိုလည္း မစြန္႔ပစ္နိင္ပါ ၎စည္းစိမ္ၾကီးကိုပစ္၍ ရဟန္းလည္း မျပဳနိင္ပါ၊ ဆင္းရဲေသာ ဘ၀ႏွင့္ အပါယ္လားမည္ ကိုလဲ မလိုလားပါ၊ ေလာကီ စည္းစိမ္ကို ခံစားစံစားလွ်က္ ကာမဂုဏ္ကို လက္မလႊတ္ဘဲ နိဗၺာန္ကို ေရာက္လို ပါသည္၊” ဟုေလွ်ာက္ထားေလ၏….၊
ဤအခါ ဘုရားရွင္က ကာမဂုဏ္ တန္းလန္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား က်င့္ၾကံ၍ နိဗၺာန္သို႔ သြားေသာ ဘံုစဥ္စံစခန္း ေသာတာပန္ျဖစ္ေသာ အာဂါရ လမ္းစဥ္ကို ေဟာၾကားေတာ ္မူေလသည္။
ဤေသာတာပန္ဘံုစဥ္စံလမ္းသည္ ေရွးဦးစြာ ဉာတပရိညာစခန္း တည္းဟူေသာ ရုပ၊္နာမ္ ခႏၶာ ၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ဓာတ္သစၥာတရားတို႔ကို သင္ၾကားျပီးလွ်င္ တက္ေျမာက္ေသာအခါ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥ မ်ားကိုမပယ္ခ်ဘဲ ဤရုပ္ေကာင္၊ နာမ္ေကာင္၊ ခႏၶာေကာင္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ေကာင္သာရွိသည္ဟု ထင္ေအာင္၊ျမင္ေအာင္ မိမိခႏၶာေပၚမွာ ပံုမွန္ေနထိုင္ စားေသာက္ရင္း ရႈၾကည့္၍ ပုဂၢိဳလ္ ငါ သူတပါး အျမင္ေပ်ာက္ျပီး ဓာတ္ေကာင္၊ ရုပ္နာမ္ေကာင္မွန္း သိသည္ကိုပင္ အတၱေပ်ာက္၍ အနတၱေပါက္သူ ေသာတာပန္ျဖစ္သူဟု ေခၚနိင္ေပမည္။
အပါယ္ကိုတကယ္ေၾကာက္ သူျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏သားမယား စည္းစိမ္ ကာမဂုဏ္ တို႔ကို မစြန္႔ပစ္ရဘဲ ခံစား စံစား ၍နိဗၺာန္သို႔သြားေသာ သိၾကားမင္း၊ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမ၊ တုိ႔ဥပမာစံထား၍ ေသာတာပန္ ျဖစ္ျခင္း တရားကိုလိုလားက်င့္ၾကံပါက သမထလမ္းမ်ားလို ရေသ့ ရဟန္းျပဳလုပ္ျပီး သမာဓိအထူးထူေထာင္ကာ က်င့္ရေသာ လမ္းမဟုတ္ နိဗၺာန္သို႔အၾကာဆံုး ခုႏွစ္ဘ၀ ႏွင့္ သြားနိင္ေသာနညး္လမ္း ျဖစ္ေပသည္။
ေသာတာပန္ဆိုေသာစကား၊ ကလ်ာဏဆိုေသာစကား၊ စူ႒ေသာတာပန္ဆိုေသာ စကား၊ သေဘာ တူတူု ျဖစ္သည္၊ ဤပုဂၢိဳလ္ သံုးမ်ိဳးျဖစ္မွ က်င့္စဥ္လမ္းကိုက်က် နနသိရံုရွိေသးသည္ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ သမထလမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ က်င့္ရသည္မဟုတ္၊ ရုပ္နာမ္ ခႏၶာဓာတ္သစၥာ တရားတို႔ကို သင္ရင္းၾကားရင္း ေမးျမန္းရင္း တရားနာရင္းျဖစ္ၾကေသာ ဒႆနဘုမၼိ ဒႆန ကိစၥသာျဖစ္၍ အျမင္မွန္ အယူမွန္လွ်င္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေလသည္။
၀ိပႆနာတရားကို မက်င့္ဘဲ ဒိ႒ိ၊၀ီစိကၠိစၥ ျပဳတ္၍ သာမန္လူလိုေနထိုင္ သြားလာေနေသာ၊ ေသာတာပန္သည္ ခုႏွစ္ဘ၀ ဘံုစဥ္စံ၍၊ ေနာက္ဘ၀မ်ား၌ တျဖည္းျဖည္းက်င့္ၾကံ နိဗၺာန္၀င္သည္၊ သာမန္လူလိုေနထိုင္ျပီး ၀ိပႆနာ ျဖစ္ပ်က္ရႈေနေသာ၊ ေသာတာပန္သည္၊ ဧကဗီဇေသာတာပန္ ဟုေခၚ၍ ေနာက္တဘ၀ႏွင့္ နိဗၺာန္သြားေသာပုဂၢိဳလ္၊ ေကာလံေကာလ ေသာတာပန္သည္၊ ႏွစ္ဘ၀ မွေျခာက္ ဘ၀အတြင္း နိဗၺာန္ကို သြားနိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ကုန္၏။

***ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း အဂၤါေလးပါး***
(သုတ္ပါေထယ်၊ပါ႒ိေတာ္)
*စတၱာရိမာနိ ဘိကၡေ၀ ေသာတာပတၱိ ယဂၤါနိ၊ ကတမာနိ စတၱာရိ၊
သပၸဳရိသသံေသေဂါ သဒၶမၼသ၀နံ ေယာနိေသာ မနသိကာေရာ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱီတိ။
*သံသရာ၀ဋ္ေက်ာ့ကြင္း ညြတ္မွ ကင္းလြတ္လိုျငား အိုခ်စ္သားတို႔၊ ေလးပါးေသာ တရားတို႔သည္၊ ေသာတာပန္ ျဖစ္ျဖင္း အေၾကာင္း အဂၤါတို႔တည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္း တရားေလးပါး တို႔နည္းဟုမႈကား။

#ရုပ္ နာမ္ ခႏၶာ ဓာတ္သစၥာတို႔၌ ကၽြမ္းက်င္ လိမ္မာေသာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ရျခင္းတပါး..။
#ရုပ္၊နာမ္၊ ခႏၶာ၊ ဓာတ္သစၥာ၊ တို႔ႏွင့္ စပ္ေသာ တရားစကားကို ၾကားနာ နာခံ မွတ္သား သင္ၾကား ရျခင္းသည္ လည္းတပါး။
#ရုပ္ဓာတ္ နံဓာတ္ ခႏၶာဓာတ္ ပရမတ္တရားတို႔ကို ျမင္ေအာင္ ထင္ေအာင္ အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းရျခင္း သည္လညး္တပါး။
#မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုဥာဏ္၊ နိဗၺာန္တရားတို႔ကို ရျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သကၠာယဒိ႒ိကို ပယ္ရွား ရျခင္းလည္း တပါး။

စသည္တို႔သည္ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း အဂၤါေလးပါးေပတည္း။
ရုပ္ နာမ္၊ ခႏၶာ ဓာတ္သစၥာတို႔ကို ေဟာေျပာ ျပနိင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းမိျခင္း၊ရုပ္နာမ္ ခႏၶာ ဓာတ္သစၥာတို႔ကို မိမိက ၾကားနာ နာခံ သင္အံ က်က္မွတ္ျခင္း၊ မိမိစိတ္ကို ေကာင္းစြာအသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းနိင္ျခင္း၊ ဤအဂၤါသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း၊ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုဥာဏ္ နိဗၺာန္ တရားေတာ္ ျမတ္ကိုရျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သကၠာယဒိ႒ိ တရားကို မပယ္သတ္ နိင္က မဂ္ ဖို နိဗၺာန္ကို မရနိင္ဟူ၏၊ ဤေလးပါး တပါးပါး ပ်က္ကြက္က ေသာတာပန္မျဖစ္နိင္၊
ေသာတာပတၱိမဂ္ ဆိုေသာ စကားသည္၊ မေဂၢါ၊ သံသရာနယ္ စခန္းမွ ထြက္လမ္းတည္းဟူေသာ ခရီးအစ သို႔။ ေသာေတာ၊ စီး၀င္ျခင္းသည္၊ ပတၱိ၊ ေရာက္ကုန္၏ တနည္း ေသာတ နား၊ မဂၢ၊ မဂ္တရား၊ ပတၱိ၊ ေ၇ာက္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္မွာ သံသရာကို ထြက္တက္ေသာ မဂ္တရား နားသို႔ ေရာက္သူဟု ေခၚသည္။
က်မ္းကိုး။---။ ေသာတာပန္လမ္း အလင္းက်မ္း
( မူၾကိဳဆရာ )

No comments:

Post a Comment