Friday, January 8, 2016

ေကာသလ အိပ္မက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ေကာသလမင္းျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ႏွင့္ ယင္း
အိပ္မက္ နိမိတ္ အသီးသီး၏ အျပစ္သေဘာကုိ ျမတ္စြာဘုရား
ေဟာၾကားခ်က္တုိ႔မွာေအာင္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

(၁)အိပ္မက္။
ႏြားေလးေကာင္သည္.ေ၀ွ႔ၾကေတာ့မေယာင္ မေ၀ွ႔ပဲ
ေရွာင္သြားၾကသည္ဟုျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ဤ အိပ္မက္ နိမိတ္ အရ လူသားမ်ား တရားကင္းမဲ့လာေသာ
ေခတ္ကာလ အရပ္ေဒသ တုိ႔တြင္ မိုးေခါင္ လိမ့္မည္။
ရြာမေယာင္ဟန္ပ်ိဳးျပီး မရြာဘဲ စဲၾကလိမ့္မည္ဟု ၾကိဳတင္၍ သိေစသည္။
(၂)အိပ္မက္။
သစ္ပင္တို႔သည္ ေျမမွ တစ္ထြာ တစ္ေထာင္ခန္႔
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မွာပင္ အပြင့္မ်ားပြင့္၍ အသီးမ်ား သီးေနၾကသည္။
နိမိတ္။
အသက္တန္းတုိ ေသာေခတ္၊လူတုိ႔သည္ တဏွာ ရာဂ
ထူေျပာျပီ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကလိမ့္မည္။
(၃)အိပ္မက္။
ႏြားမၾကီးသည္ ေမြးကာစ ႏြားကေလး၏ ႏို႔ကုိစုိ႔သည္ဟု ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္ေခတ္တြင္ လူၾကီးမဘ၊ေယာက္ခ မတုိ႔သည္ထုိက္တန္ေသာ
ရုိေသေလျမတ္မူကုိ မရရွာဘဲ ကုိးကြယ္ရာမဲ့ၾကသျဖင့္ သားသမီး
ေခၽြးမတုိ႔၏ အလုိကုိလုိက္ျပီး အသက္ေမြးၾကရရွာသည္။
(၄)အိပ္မက္။
ခြန္အားဗလ ၾကီးမားေသာ ႏြားၾကီးတုိ႔ကုိ မခိုင္းဘဲ ႏြားငယ္ကေလးမ်ားကုိသာ
လွည္းတပ္ ခုိင္းရာ ယင္းႏြားငယ္ ကေလးမ်ားမွာ ၀န္ကုိမႏုိင္ပဲ မရုန္းဘဲရပ္
ေနၾကသည္ကုိျမင္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္ေခတ္တြင္ ပညာျပည့္၀ေသာ အရည္ခ်င္းရွိေသာ လူၾကီးမ်ားကုိ အသုံးမျပဳ၊
ပညာမဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားကုိသာ အသုံးျပဳ ခ်ီးေျမာက္လိမ့္မည္။
ထုိႏုနယ္သူမ်ားကလည္း တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခါ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ၾကမည္။
ပညာ အရည္ အခ်င္း ျပည့္၀သူမ်ားကလည္း အခ်ီးအေျမာက္ မခံရ၍ ဖာသာလ၀ါ
ေနၾကလိမ့္မည္။
(၅)အိပ္မက္။
ပါးစပ္ ႏွစ္ခုရွိေသာ ျမင္းသည္ ေဘးႏွစ္ဖက္ကေပးေသာ မုေယာနံကုိ
ပါးစပ္ႏွစ္ခုျဖင့္ပင္ စားသည္ ဟုျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ တရားသူၾကီးအခ်ိဳ႕သည္(ေရွ႕ေနအခ်ိဳ႕)သည္ အမူသည္
ႏွစ္ဖက္လုံးထံမွ လာဘ္စားၾကလိမ့္မည္။
(၆)အိပ္မက္။
တစ္သိန္းတန္း ေရႊခြက္ထဲတြင္ က်င္ငယ္စြန္ရန္ ေျမေခြးအားေပး၏
နိမိတ္။
ေနာင္ေခတ္တြင္ မင္းခ်ီးေျမွာက္ မခံရေသာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါေသာ
အမ်ိဳးေကာင္းသားတုိ႔က မင္းေျမွာက္ခံရေသာ အမ်ိဳးယုတ္သူတုိ႔အား
စီးပြားေရးေၾကာင့္ မိမိတို႔သမီးကုိ ေပးၾကရလတၱံ။
(၇)အိပ္မက္။
ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ ၾကိဳးက်စ္ ေနစဥ္ ေခြးမသည္ ၾကိဳးစကုိ
တိတ္တဆိတ္ စားေနသည္ဟုျမင္မက္၏။
နိမိတ္။
ေနာင္ေခတ္တြင္ မိန္းမအခ်ိဳသည္ အ၀တ္အစားေလာ္လီမည္
အလည္ အပတ္ အသြားအလာ ေလာ္လီမည္ အရက္ေသစာ
ေသာက္စားၾကလိမ့္မည္ တစိမ္းေယာက်ာ္း မ်ားႏွင့္ ေလာ္လီမည္
ကုိယ္က်င့္တရား ကင္းလိမ့္မည္ အိမ္မႈ ကိစၥ တုိ႔ကုိ မလုပ္ဘဲ
လင္ရွာျပီး ရျပီေသာ ပစ္စည္းမ်ားကုိျဖဳန္းတီးၾကမည္ လင္ငယ္ေနၾကလိမ့္မည္။
(၈)အိပ္မက္။
အိုးမ်ားစြာအနက္ အလယ္က ေရျပည္ေနသည့္အို္းၾကီးထဲသုိ႔သာ
လူအမ်ားက ၀ုိင္းျပီး ေရထပ္ထည့္ၾကသည္။ ေဘးက ေရမရွိေသာ
အိုးမ်ားထဲသုိ႔ေရမထည့္ၾကဟု ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ မင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲၾကမည္ ထုိအခါတုိင္းသူျပည္မ်ားအား
မင္းမႈကိစၥ မင္းအမူကုိသာ လုပ္ကုိင္ေစလိမ့္မည္ လူတုိ႔သည္ ကုိယ္အမႈ
ကုိယ္အလုပ္ကုိစြန္႔ျပီးမင္ကိစၥ မင္းမႈကုိသာေဆာင္ရြက္ ၾကလိမ့္မည္။
(၉)အိပ္မက္။
ေရကန္ၾကီး တစ္ခုတြင္ အလယ္က ေရေနာက္ျပီးကမ္းစပ္တြင္
ေရၾကည္ေနသည္ဟု ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာက္အခါတြင္ မင္းတုိ႔တရားမဲ့ျပီ ျပည္သူတုိ႔ကုိႏွိပ္စက္သျဖင့္
ျပည္သူမ်ားသည္ ျမိဳ႕ ရြာ မ်ားကုိ စြန္႔ျပီး ျမိဳ႕စြန္ရြာစြန္သုုိ႕
ေျပာင္းေရြ႕႔ေနထုိင္ၾကမည္။ ျမိဳ႕တြင္းရြာတြင္းမစည္ကားဘဲ
ျမိဳ႕စြန္ရြာစြန္သာလ်င္ စည္ကားလိမ့္မည္။
(၁၀)အိပ္မက္။
အိုိးတလုံးတည္းျဖင့္ ထမင္းခ်က္ရာတခ်ိဳ႕ကေပ်ာ့ တခ်ိဳ႕၊ကမာ၊ တခ်ိဳ႕
ကအေလာေတာ္က်က္ ၏ဟု ျမင္မက္၏
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ လူတုိ႔တရားပ်က္ၾကျပီး မိုးကြက္က်ား
ရြာလိမ့္မည္ မုိးေကာင္းစြာ မရြာလတံ့။
(၁၁)အိပ္မက္။
တသိန္းတန္ စႏၵကူ နံ႔သာနစ္ကုိ ပုန္းရည္ျဖင့္လဲေနသည္
ကုိျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါ အလဇၨီ ရဟန္းတုိ႔သည္ ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး
ဟူေသာ ပစၥည္း လာဘ္ လာဘ မက္ေမာျပီ ပစၥည္းရဘုိ႔ အတြက္
တရားေဟာၾက လတံၱ ပစ္စည္းႏွင့္တရး လဲၾကလတံ့ နိဗၺာန္ရေရးအတြက္
အဓိက ထားျပီး မေဟာၾက မေျပာၾကေတာ့အ့့့့့့ံ။
(၁၂)အိပ္မက္။
ဗလာျဖစ္ ဗူးေတာင္းသည္ ေရထဲမွာ ျမဳပ္သည္ဟု ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါ အမ်ိဳးေကာင္းသား ပညာရွိတို႔ လူရာမ၀င္ လူည့ံ လူယုတ္မာ
တုိ႔သာ ေပၚထင္ၾက လိမ့္မည္။ အလဇၨီ ရဟန္းတုိ႔သာ အရာေရာက္လိမ့္မည္။
(၁၃)အိပ္မက္။
ဧရာမ ေက်ာက္ခဲၾကီးသည္ ေရေပၚတြင္ ေပၚေနသည္ဟု ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ သူျမတ္တိုိ႔ လူရာမဝင္ဘဲ သူညံ့ သူယုတ္
တုိ႔သည္သာ တြင္က်ယ္လတံ့ သီလရွိေသာ ရဟန္းတုိ႔သည္
ၾသဇာ က်ဆင္းလတံၱ။
(၁၄)အိပ္မက္။
ဖားမ ငယ္ကေလးမ်ားသည္ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ေျမြၾကီးမ်ားကုိ
စားပစ္ၾကသည္ဟု ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ ေယာက်ာ္း တုိ႕သည္ ကိေလသာ တဏွာ ထူေျပာလာျပီး
မယားငယ္ငယ္ေလးမ်ားကုိ ယူ၍ ယင္းမယားမ်ား၏
ျပဳသမွ် ကုိ ခံၾကရလိမ့္မည္။
(၁၅)အိပ္မက္။
က်ီးယုတ္ကုိ ေရႊဟသၤာတုိ႔က ခစား ေနသည္ကုိ ျမင္မက္သည္။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ အမ်ိဳးျမတ္ေသာ ပညာရွိတုိ႔သည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္
အမ်ိဳးယုတ္သူတို႔ထံ အခစား အလုပ္လုပ္ၾကရလိမ့္မည္။
(၁၆)အိပ္မက္။
ဆိတ္တုိ႔သည္ က်ားသစ္တုိ႔ကုိ စားကုန္၏ က်ားသစ္တုိ႔ကလည္း ဆိတ္တုိကုိ
ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ အေဝးကပင္ ေျပးကုန္၏။
နိမိတ္။
ေနာင္အခါတြင္ အမ်ိဳးယုတ္တုိ႔သည္ မင္းႏွင့္အကၽြမ္းဝင္မႈ ခ်ီးေျမာက္မႈကုိ
ခံရေသာအခါ အမ်ိဳးျမတ္သူတိုိ႔ အေပၚမွာ ႏုိင္လုိမင္းထက္ျပဳကလတံ့၊
လယ္ယာပစၥည္းတုိ႔ကုိ မတရား တရားစြဲကာ ရယူၾကလတံ့၊ အလဇၨီရဟန္းတုိ႔သည္လည္း
သီလဝႏၱ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ႏွိပ္စက္ၾကလတံ့။
ဓမၼစာေပမ်ားမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment