Saturday, November 1, 2014

ဒါနျပဳဖြယ္မလုိသူ

ဒါနျပဳဖြယ္မလုိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္မ်ိဳးပင္ ရွိေသး၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကား ယခုဘ၀၌ပင္ ခႏၶာ၀န္လက္စသိမ္း၍ ေအးျငိမ္းေအာင္ တရားအားထုတ္ေနေသာ ေယာဂီ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတည္း။ ထုိ ပုဂၢိဳလ္မွာ ဒါနျပဳေနလွ်င္ ထုိ ဒါနျပဳေနသည့္ အေတာ္အတြင္း၌ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္မူ လစ္ဟင္း၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ မနက္ျဖန္ဆုိသလုိ တရားထူးရေအာင္ အားထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ဒါနျပဳဖြယ္ မလုိပါ။


ငါတုိ႔ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ ဘုရားအထံ၌ မႏၱေလးမွ ဒါန၀ါသနာပါေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနစဥ္ နံနက္ေစာေစာ၌ ဘုရားလွဴရန္ ပန္းေကာက္ေနသည္ကို ဆရာေတာ္ျမင္၍ “ပန္းကို ေနာက္မွ လွဴပါ၊ တရားအားထုတ္သည့္အခါ တရားကိုသာ ၾကိဳးစားေတာ္မူပါ”ဟု ေတာင္းပန္ဖူးေလသည္။

၀႗နိႆိတ ၀ိ၀႗နိႆိတ

ကုသိုလ္ျပဳစဥ္ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားလုိ၍ ျပဳေသာ ကုသိုလ္သည္ “၀႗နိႆိတ ကုသိုလ္” မည္၏။ (၀႗ = သံသရာ၀ဋ္ကို + နိႆိတ = မွီေသာ ကုသိုလ္) သံသရာ၀ဋ္မွ ကြ်တ္ဖုိ႔မေမွ်ာ္၊ သံသရာ၀ဋ္အတြင္း၌ ခံစားဖုိ႔သာ ေမွ်ာ္ေသာ ကုသိုလ္ဟု ဆုိလုိသည္။ နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္းလ်က္ ျပဳအပ္ေသာ ကုသိုလ္သည္ “၀ိ၀႗နိႆိတ ကုသိုလ္” မည္၏။ (၀ိ၀႗ = ၀ဋ္ကင္းရာနိဗၺာန္ + နိႆိတ = မွီေသာ ကုသိုလ္) ဤကုသိုလ္ ၂-မ်ိဳးတြင္ (ဒါနျဖစ္ေစ၊ သီလျဖစ္ေစ) ၀႗နိႆိတ မွန္လွ်င္ သံသရာ၌ ၾကာရွည္ေစ၏။ ၀ိ၀႗နိႆိတ မွန္က သံသရာမွ အျမန္လြတ္ေအာင္ပင္ ရည္ရြယ္ရင္းဆုကို ျပည့္လြယ္ေစ၏။

ဒါနသည္ သံသရာကို ရွည္ေစသလား

ယခုကာလ၌ “ဒါနသည္ သံသရာကို ရွည္ေစတတ္၏”ဟု အယူသည္းၾကသည္။ ျပခဲ့ေသာ ၀တၳဳ၀ယ္ ဒါနရွင္က ကြ်တ္တမ္း၀င္ ေနာက္မက်ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံသရာ အရွည္အတုိ၀ယ္ ဒါနကို ယိုးမယ္မဖြဲ႕သင့္ပါ။ ဒါနျပဳရာ၀ယ္ သူတို႔၏ စိတ္ မစင္ၾကယ္မူေၾကာင့္သာ “လူတြင္ပါ၍ ႏြားက်ားကိုက္” ခံရသည္။ အမွန္မွာ ဒါနက သံသရာမရွည္ေစ။ “ဤဒါနေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားရေတာ့မည္”ဟု ရည္ရြယ္မူ တဏွာေဇာက သံသရာ ေရလ်ဥ္ေၾကာ၌ ေမ်ာေစျခင္းသာ ျဖစ္သည္။


အခ်ိဳ႕က “ဘုရားရွင္သည္ပင္ ဒါနေတြအားၾကီးေသာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ၾကာရွည္ေတာ္မူရသည္”ဟု သူတို႔ အသိဉာဏ္ကေလးျဖင့္ ေတြးရွာၾကျပန္ေသး၏။ ထိုဒါန အားၾကီးေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားရွင္ေပါင္း အသင္ေခၤ်ႏွင့္ အနႏၱ (ဂဂၤါ၀ါဠဳသဲစုမက) ကြ်တ္တမ္း၀င္ၾကျပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ငါတုိ႔က ယခုတုိင္ မကြ်တ္ရေသးသည္မွာ ထုိဘုရားရွင္တုိ႔ထက္ပင္ ဒါနအားၾကီးေနလို႔ပါေလာ။ ေ၀ႆႏၱရာမင္းသည္ ဘုရားမျဖစ္မီ ၂-ဘ၀ေျမာက္က အၾကီးအက်ယ္ ဒါနကိုျပဳေတာ္မူသည္။ ထုိဒါနေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ သံသရာမွာ မၾကာေစပါသနည္း။

ဒါနအက်ိဳး

ဒါန၏အက်ိဳးကို အထူးခ်ဲ႕ထြင္၍ တန္ဆာဆင္ေနဖြယ္မလုိပါ။ တိရစၦာန္ကေလး တစ္ေကာင္အား ၀၀လင္လင္ရွိေအာင္ ထမင္း တစ္ထပ္ေကြ်းေသာ ဒါနကေလးသည္ပင္ ဘ၀ေပါင္း တစ္ရာတို႔၌ “အာယု၊ ၀ဏၰ၊ သုခ၊ ဗလ၊ ပဋိဘာန (အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ခြန္အားၾကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာၾကီးျခင္း)”ဟူေသာ အက်ိဳး ၅-ပါးကို ရႏုိင္သည္။ တျခားကုသိုလ္ေၾကာင့္ လူနတ္ျဖစ္ျခင္း တူေသာ္လည္း ဒါနရွင္တုိ႔က သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ၾကသည္။

အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ ခြဲနည္းတစ္မ်ိဳး

ဟီနဒါန၊ မဇၥ်ိမဒါန၊ မဏီတဒါနဟု ဒါန ၃-မ်ိဳးရွိ၏။ မိမိသံုးေသာ ပစၥည္းေလာက္ မေကာင္းေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို လွဴလွ်င္ ဟီန (ယုတ္ညံ့ေသာ) ဒါနျဖစ္၏။ မိမိသံုးစားေသာ ပစၥည္းႏွင့္ တန္းတူပစၥည္းကို လွဴလွ်င္ မဇၥ်ိမ (အလတ္စား) ဒါနျဖစ္၏။ မိမိသံုးေသာ ပစၥည္းထက္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ ပစၥည္းကို လွဴလွ်င္ ပဏီတ (မြန္ျမတ္ေသာ) ဒါန ျဖစ္၏။


တစ္နည္း - ဒါသဒါန၊ သဟာယဒါန၊ သာမီဒါန ဟု ၃-မ်ိဳးရွိ၏။ ထုိတြင္ ျပခဲ့ေသာ ဟီနဒါနကို “ဒါသဒါန”ဟုေခၚသည္။ “ကြ်န္အေနမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေအာက္တန္းစားအလွဴ”ဟုဆိုလိုသည္။ ျပခဲ့ေသာ မဇၥ်ိမဒါနကို “သဟာယဒါန”ဟုေခၚသည္။ “မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အေနမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အလယ္အလတ္စား အလွဴ”ဟု ဆုိလုိသည္။ ျပခဲ့ေသာ ပဏီတဒါနကို “သာမီဒါန” ဟုေခၚသည္။ “အရွင္သခင္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အထက္တန္းစားအလွဴ”ဟု ဆိုလုိသည္။

ဆူးေလေစတီေတာ္ သမိုင္းေႀကာင္း                                  ဆူးေလေစတီေတာ္ သမိုင္းေႀကာင္း

        ဆူးေလေစတီေတာ္ တည္ေနရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးဉာဏ္ေတာ္ ၁၅၁-ေပ ေက်ာ္ၾကားမႈ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္မွ

ကပ္ေက်ာ္ဘုရားဆူးေလေစတီေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ရွိ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလမ္းဆံု(ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး)တြင္ တည္ရွိသည္။

အပါယ္လြတ္ကုသိုလ္


အပါယ္ေလးပါးကလြတ္ေျမာက္ပါတယ္
(က) အပါယ္ေလးပါး
အပါယ္ေလးပါးဆုိတာက ငရဲ၊ တိရိစာၦန္၊ ျပိတၱာ၊ အသုရကာယ္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
အပါယ္ဆုိတာက (အပါယ) ဆုိတဲ့ပါဠိပုဒ္ကေနဆင္း သက္လာတာပါ။ (အပါယ)မွာ (အပ+အယ)
ဆုိျပီးႏွစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္။ အပ= ကင္းျခင္း၊ အယ= ကုသုိလ္တရား၊ သုိ႔မဟုတ္