Monday, December 1, 2014

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လိင္တူခ်စ္သူ (အမ်ိဳးသား)မ်ား ရဟန္းျပဳခြင့္ရ မရ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လိင္တူခ်စ္သူ (အမ်ိဳးသား)မ်ား ရဟန္းျပဳခြင့္ရ မရ ?
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားတို့အတြက္ ေခတၱခဏမ်ွျဖစ္ေစ ရဟန္းေဘာင္တက္ခြင့္ရျခင္းသည္ ဘ၀အတြက္ အလြန္ပင္မြန္ ျမတ္၍ အေရးၾကီးေသာ အခြင့္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ? ခိုင္လံု ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္မွ ယခုဘုရား ၅ဆူ ပြင့္ရာ ဤဘဒၵကမၻာတြင္ ေနာက္ဆံုး ပြင့္ေတာ္ မူခဲ့ေသာ ေဂါတဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္ခဲ့ရေသာ
ပါရမီျဖည့္ရာဘ၀ ေလးသေခၤ်နွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းတိုင္ရွိခဲ့ ေသာ္လည္းရဟန္းဘ၀ကို (၉) ဘ၀သာရရွိခဲ့ေပသည္။ ဤ အခ်က္တစ္ခု တည္းကပင္ရဟန္းဘ၀သို့ရာက္ရွိရျခင္း၏ အဖိုးတန္မွဳကို ေကာင္းစြာသိနိုင္ ေပသည္။
ထိုျပင္ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဆြမ္းခံျပန္၍ သီတင္းသံုးရာေက်ာင္းေတာ္သို့ေရာက္စဥ္ ေျခေတာ္ ေဆးရာခံု၌ ေျခေတာ္ေဆးရင္း ေနာက္ပါ သံဃာေတာ္ တို့အား နုတ္ေတာ္ကပင္ဖြင့္၍ 'ခ်စ္သားတို့ လူ့ဘ၀သည္ရခဲ့၏၊ဘုရားပြင့္ရာအခါသည္ၾကံုခဲ၏၊ ရဟန္းဘ၀သို့ေရာက္ရွိရန္ခက္ခဲ၏၊ ျမတ္ေသာတရားကိုက်င့္ၾကံ အားထုတ္ဖို့ရန္အတြက္ခက္ခဲ၏။ ျမတ္ေသာတရားကို ယံုၾကည္ေသာသဒၶါတရားနွင့္ျပည့္စံု ျခင္းသည္ခက္ခဲ၏။'' ဟု ၾကံဳၾကဳိုက္ခက္ခဲလွေသာ ဒုလႅဗၻတရား ၅ပါးကို ေန့စဥ္ မိန့္ျမြတ္ ဆုံးမ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤ အခ်က္သည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားတို့အဖို့ မြန္ျမတ္ေသာ ရဟန္း ဘ၀သို့ေရာက္ ရွိရန္အတြက္ မည္မ်ွခက္ခဲသည္ကိုသိနိုင္ေပသည္။
ရဟန္းဘ၀ေရာက္ရွိျခင္းသည္မည္သို့ေသာ အက်ိဳးထူးကိုရသနည္းဟူသည္ကိုမူ ေရႊပါရမီ ေတာရ ဆရာေတာ္ အ၇ွင္ဆႏၵာဓိက ၏ ေလအတိုင္းေျဖရလ်ွင္'ကုသိုလ္အမ်ားၾကီးရခ်င္လို့" ဟုသာေျပာရေပမည္။ အက်ယ္သိလို လ်ွင္မူ ဆရာေတာ္ေရးသားေတာ္မူေသာ'ရဟန္းဘာေၾကာင့္ ၀တ္ ရလည္း" စာအုပ္ကိုသာရွာဖတ္ေစလိုေၾကာင္း လက္တို့ လိုက္ရေပသည္။( ဤစာမူေရသားရန္ ေရႊပါရမီေတာရ မွအင္တာနက္အသံုးျပဳခ စပြန္ဆာမေပးပါ ေၾကာင္းသိေစ အပ္ပါ သည္ း) ဤေနရာတြင္မူ သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသားမ်ား ရဟန္းေဘာင္သို့တက္လွမ္းရန္ သိကၡာတင္ရန္အတြက္ သိမ္ေတာ္အတြင္း ရွိေနစဥ္ ရဟန္းေလာင္းဘ၀၌ အစဥ္ေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားအနက္ " သင္ေယာက်္ားစင္စစ္ျဖစ္ပါရဲ့လား' ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လိင္တူခ်စ္သူ(အမ်ိဳးသား)မ်ား အတြက္ ၾကီးစြာေသာအခက္အခဲျဖစ္မည္ဟုယံ့ုၾကည္ပါသည္။ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လိင္တူခ်စ္သူ(အမ်ိဳးသား)မ်ားအတြက္ရဟန္းျပဳ၍ ရနိုင္မရနိုင္ ဟူေသာ ကိစၥသည္ဒိြဟျဖစ္ျခင္း အမွဳသို့ ေရာက္ရွိေနရပါသည္။ ယခုစာေရးသူေလ့လာေတြ့ရွိေသာ အခ်က္အခ်ဳိ့သည္ ယင္းဒြိဟျဖစ္ရေသာ ကိစၥအား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ သတိျပဳေစလိုသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶကဲံ့သို့ေသာ အတုမဲ့ပုဂိၢဳလ္သည္ လူတန္းစားခြဲျခားလိုေသာ ပုဂိၢဳလ္မဟုတ္္သည္ကို ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ ေတာ္မူရာေခတ္အေျခအေန ကိုဆင္ျခင္၍လည္းေကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားအားေလ့လာျခင္းျဖင့္လည္း ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပထမဆံုး လူတန္းစားခြဲျခားမွဳ၊ေယာက်္ား မိန္းမလိင္ခြဲျခားမွဳ တို့ကို ပထမဆံုး တိုက္ဖ်က္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဟုသိရွိနိုင္ေပသည္။
ပါဠိ ဘာသာျဖင့္ ပ႑ဳက္ဟုေခၚဆိုေသာ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ဳိးသားတို့သည္ ဗုဒၶပြင့္ရာ ကာလတြင္အထင္ အရွား ရွိၾကေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ၾကီးတြင္ တိအလင္းပါ၀င္ထား၏။ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းခံ့ရန္မသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားဟူ၍ တားျမစ္ ေတာ္မူထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပ႑ဳက္တို့အိမ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ သံဃာရတနာအလြန္စည္းပြားတိုးတက္ခ်ိန္တြင္ ပ႑ဳက္တို့သည္ လည္းသံဃာ အျဖစ္သို့၀င္ေရာက္၍ အျခား ေသာသံဃာတို့ႏွင့္ မေလ်ွာေသာေနထိုင္မွဳကိုျပဳၾကေလရာ အျခားေသာတိတၳိဂိုဏ္း၀င္မ်ားက သံဃာရတနာ အား ပုတ္ခပ္ ေျပာဆိုျခင္းအမွဳကိုျပဳၾကသျဖင့္ ဘုရား၇ွင္၏ ဥပသိကာ ဥပါသိကာမတို့လည္း ျမတ္ဘုရားအားေလ်ွာက္ထားေသာေၾကာင့္ ဘုရား၇ွင္သည္ ရ ဟန္းျပဳရာ၌ သိမ္အတြင္းကံေဆာင္စဥ္ "သင္ေယာက္်ားစင္စစ္ဟုတ္ပါရဲ့လား" ဟူေသာ ေမးခြန္းေပၚေပါက္ လာခဲ့ရသည္။
သို့ေသာ္ျမတ္စြာဘုရား၇ွင္သည္ လူသားတို့အေပၚၾကီးေသာ ကရုဏာထားသည့္အျပင္ ျခားျခင္းမ၇ွိ ေသာ အနွိဳင္းမဲံ့ကရုဏာ၇ွင္ျဖစ္ ရကား ပ႑ဳက္မ်ားအေပၚတြင္ လည္းမ်ားစြာ ကရုဏာထားေတာ္မူ ေၾကာင္းကို အဌကာထာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ေတြ့၇ွိနိုင္သည္။
ကခၤါ၀ိတရဏီအဌကထာ နွာ-၁၀၄ ၊ပါရာဇိက က႑ ပထမပါရာဇိက၀ဏၰနာ ဒုပုဒ္ ေၾကာင္းေရ ၄တြင္ 'ပ႑ကာဒေယာ ၀ဇၨနီွယပုဂၢလ ကထာယံ ၀ုတၱာ၊ ေတသု အာသိတၱပ႑ကဥၥ ဥသူယပ႑ကဥၥ ဌပတြာ ဩပကၠမိကပ႑ေကာ နပံုသကပ႑ေကာ ပ႑ကဘာ၀ပေကၡဌိေတာ ပကၡပ႑ေကာ စ ဣဓ အဓိေပၸေတာ။
ဆိီေလ်ွာ္စြာျပန္ဆိုရလ်ွင္မူ "ပ႑ဳက္အစ၇ွိေသာ အျပစ္နွင္တကြျဖစ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္မရ၇ွိ ထိုက္ ေသာ အဘဗၺပုဂၢဳိလ္ (၁၁) ေယာက္ တို့အေၾကာင္းအားဆိုဦးအံ့၊ ထိုပ႑ဳက္အစ၇ွိေသာ အျပစ္နွင္တကြျဖစ္ေသာ ရဟန္း အျဖစ္မရ၇ွိထိုက္ေသာ အဘဗၺပုဂၢဳိလ္ (၁၁) ေယာက္တို့တြင္မွ အာသိတၱကပ႑ဳက္၊ ဥသူယပ႑ဳက္ တို့ကို ၾကဥ္ထား၍ ဩပကၠမိကပ႑ဳက္ ၊ နပံုသကပ႑ဳက္တို့သည္ကား အလ်ွင္းရဟန္းမျပဳေကာင္း၊ ပကၡပ႑ဳက္သည္ကား ရံခါရဟန္းျပဳ ေကာင္း၏ ဟု ဤ၌ အဓိပၸယ္ရ၏။"
ျမန္မာလိုေတာ့ "ပ႑ဳက္အစ၇ွိေသာ အျပစ္နွင္တကြျဖစ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္မရ၇ွိထိုက္ေသာ အဘဗၺပုဂၢဳိလ္ (၁၁) ေယာက္တို့ အေၾကာင္းအားဆိုဦးအံ့၊ ထိုပ႑ဳက္အစ၇ွိေသာ အျပစ္နွင္တကြျဖစ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္မရ၇ွိ ထိုက္ေသာ အဘဗၺပုဂၢဳိလ္ (၁၁) ေယာက္တို့တြင္ပါ၀င္ေသာ ပ႑ဳက္တို့ထဲတြင္မွ အာသိတၱကပ႑ဳက္၊ ဥသူယပ႑ဳက္ တို့သည္ရဟန္းျပဳေကာင္း၏၊ ဩပကၠမိကပ႑ဳက္ ၊ နပံုသကပ႑ဳက္ တို့သည္ကား လံုး၀ရဟန္းမျပဳေကာင္း ၊ပကၡပ႑ဳက္ သည္ကား ပ႑ဳက္ပကၡလြန္ရာအခါ၌ ရဟန္းျပဳေကာင္း၍ ပ႑ဳက္ပကၡ၌တည္ရာ၌ရဟန္းမျပဳေကာင္း" ဟု အဓိပါၸယ္ရေလ၏။
ဒီေနရာမွာ ပ႑ဳက္ရဲ့ အဓိပၸယ္ကိုေသခ်ာသိဖို့လိုပါသည္။ ပ႑ဳက္အားအနက္ျပန္ဆိုရာတြင္မူ လိင္အဂါၤခ်ိဳ့ တဲ့သူ့ဟူ၍ ျပန္ဆိုထားပါသည္။ သို့ေသာလိင္တူခ်င္းခ်စ္သူမ်ားကိုလည္း ေႏွာင္း ေခတ္ ပညာ ရွင္မ်ားမွ ထည့္တြင္း၍ အဓိပၸယ္ယူ သည္ကိုေတြ့ရသည္။ပါဠိဘာသာ၏ စည္းမ်ဥ္းအရပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရား၇ွင္မွ ပ႑ဳက္အား(၆) မ်ိဳးခြဲျခားထား သည္။ ယင္းတို့မွာ .................
(၁)အာသိတၱကပ႑ဳတ္= သူတစ္ပါး၏အဂါၤဇာတ္ကိုစုပ္၍သုတ္သြန္းမွရာဂျငိမ္းသူ ( အင္း ရွင္းရွင္းေျပာ ရရင္ကန္ေတာ့ေနာ္ သူမ်ားပစၥည္းကိ္ု္စုပ္ျပီး သူမ်ားက သုတ္လႊတ္ေပးလို့က္မွ ရာဂျငိမ္းတဲ့သူလို့ေျပာတာ...။ "ကီးသမား၊ပေလြသမားေတြေပါ့ကြယ္"... း)
(၂) ဥသူယပ႑ဳတ္ = သူတစ္ပါးေမထုန္္ျပဳသည္ ကိုၾကည့္၍ျငဴစူမွရာဂျငိမ္းသူ
(အဲ့ဒါကေတာ့ သူမ်ားေတြလိင္ဆက္ဆံတာကိုၾကည့္ျပီး အာသာေျပတဲ့လူေတြ ဥပမာ အတြဲေခ်ာင္းတဲ့လူေတြ အျပာကား ၾကည့္တဲ့လူေတြ၊ အလြန္ အက်ဴး စိတ္၀င္စားတဲ့ သူမ်ားကို ဆိုလို သည္၊ (ကာဗာ လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ း) စိတ္ပညာအရလည္း ယင္းကိုေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။)
(၃) ၾသပကၠမိကပ႑ဳတ္= ေ၀ွးေစ့ထုတ္အပ္သူကိုေခၚသည္။
(နတ္ကြပ္ဟု အျပင္တြင ္လူေျပာမ်ားေသာ ေမြးရာပါမ်ားသာမက အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုတ္ရသူ့မ်ား လဲပါပါသည္၊ ေရွးတရုတ္မင္းဆက္မ်ားထဲမွ ကုန္းကုန္းေတြလိုေပါ့ း)
(၄)ပကၡပ႑ဳတ္= လဆုတ္ပကၡ၌ ရာဂပူပန္ ၍လဆန္းပကၡ၌ရာဂျငိမ္းသူ
(ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သာမန္ခ်ိန္၌ ေယာက်္ားစင္စစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပ႑ဳက္ ပကၡတည္ရာ တြင္ ပ႑ဳက္စိတ္၀င္ ၏၊မိန္းမပံုသို့လံုးလံုးေျပာင္းသြား၏။ တစ္ပကၡတြင္ ၁၅ ရက္ရွိ၏၊လျပည့္လကြယ္ ျမန္မာလနွင့္တြက္၏)
(၅)နပံုးပ႑ဳတ္(နပံုသကပ႑ဳက္)= ေယာက်ာ္းဘာ၀ရုပ္ မိန္းမဘာ၀ရုပ္ကင္းသူ
(ယင္းပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ ေမြးကတည္းကပင္ မည္သည္အဂၤါမ်ွ မပါသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ သည္ ကို သီဟိုလ္ျပည္(ယခုသီရိလကၤာ) မူလေသာမေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးခဲ့၍ သျဂိဳဟ္လက္သန္းက်မ္းကို ျပဳစုေတာ္မူေသာ အရွင္အနုရုဒၶါမထရ္၏သျဂိဳဟ္လက္သန္းက်မ္း အဘိဓမၼာသဂၤဟ ပါဠိေတာ္( ယခု အစိုးရ ပထမျပန္ ငယ္၊ လတ္၊ၾကီး စားေမးပြဲမ်ားတြင္သာမက ရန္ကုန္၊မႏၱေလး အသင္းစာေမးပြဲ(အဘိ၀ံသ၊လကာၤရ စာေမးပြဲ) မ်ားတြင္ ပင္ျပဌန္းစာအုပ္အျဖစ္ သင္ၾကားရေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္) ရုပ္ပိုင္း စာပုဒ္ (၅၄)တြင္
" တတၳာပိ ဘာ၀ဒသကံ ကဒါစိ နလဗၻတိ " ျမန္မာျပန္-ထိုသံုးပါးေသာ ဒသကတို့တြင္လည္း ဘာ၀ဒသက (ေယာက်္ားအျဖစ္၊မိန္းမအျဖစ္) ကိုရံခါမရ အပ္ ဟု ထင္ရွားစြာျပထား၏။)
(၆) ဥဘေတာဗ်ဥ္း= ေယာက်ား၊မိန္းမလိင္အဂၤါနွစ္ခုပါသူ၊
(ယင္းတို့မွာအေပၚမွနပံုးပ႑ဳက္နဲ့ေျပာင္းျပန္ပင္ျဖစ္၏၊ ယခုေခတ္၌ ၎တို့အား Intersexဟုေခၚဆိုေလ၏၊ ေယာက်္ား အဂၤါစပ္၊မိန္းမအဂၤါစပ္၂မ်ိဳးလံုး ထင္ရွားစြာ၇ွိေလ၏)
အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာအဌကထာ၏ အဆိုအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အာသိတၱက ပ႑ဳတ္၊ ဥသူယပ႑ဳတ္ တို့သည္သာ ရဟန္းျပဳ၍ ရေလ၏၊ ၾသပကၠမိကပ႑ဳတ္တို့မွာမူ ေယာက်္ား ဟု၍ အသိအမွတ္ျပဳ ရာျဖစ္ ေသာ အထိန္းအမွတ္ကြယ္ေပ်ာက္ေနေသာၾကာင့္ ေယာက်္ား စင္စစ္ဟုမဆိုနိုင္ေပ၊။ နပံုးပ႑ဳတ္(နပံုသကပ႑ဳက္)တို့မွာမူ လိင္အဂါၤသတ္မွတ္နိုင္မွုမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဥဘေတာဗ်ဥ္းမွာမူ လိင္အဂါၤ၂ခုလံုးပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မည္သို့မ်ွသတ္ မွတ္၍မရနိုင္ေပ။ အကယ္ရဟန္းျပဳပါက မည္သ့ို သတ္ မွတ ္မည္နည္း၊ ရဟန္းမေလာ့ ရဟန္းေလာ.၊ ထို့သို့တြက္ဆ ၾကည့္လ်ွင္မူ ေကာင္းစြာသိရွိေပလိမ္မည္။
ပကၡပ႑ဳက္မ်ားမွာမူ မိမိေယာက်္ားအသြင္၇ွိေနစဥ္အတြင္း ရဟန္းျပဳ၍ ရနိုင္ေပ၏၊ ရေတာင့္ ရခဲ့ ရဟန္းအျဖစ္သို့ေရာက္စဥ္ ခဏပင္ျဖစ္ေစကာမူေကာင္းစြာက်ိဳးစာအား ထုတ္လ်ွင္ မိမိ္ ဥာဏ္ ၇ွိသ ေလာက္ အက်ိဳးရွိမည္ ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္အေခၚ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းပါဦးမည္။ Lesbian (လပ္ဘိီယံ) မ်ားတြင္ပါ ၀င္ေသာ ေယာက်္ားစိတ္ေပါက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း ရဟန္း ျပဳ၍ မရပါ။ Gay (ေဂး) ဟုေခၚဆိုေသ လိင္တူခ်စ္သ ူအမ်ိဳးသားမ်ားတြင္မူ အထက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား နွင့္ ညီလ်ွင္မူ၀တ္၍ရပါသည္။ Bisexual မ်ားမွာမူလည္းေဂးနွင့္ထပ္တူပင္ျဖစ္၏။ အထူးျပႆနာ မ်ားနိုင္ေသာ Transgender(လိင္ေျပာင္းသူ) မ်ားမွာ ရဟန္းျပဳ၍ မရနိုင္ေပ၊ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဟူမူူကား အရွင္အနုရုဒၶါမထရ္၏သျဂိဳဟ္လက္သန္းက်မ္း အဘိဓမၼာသဂၤဟ ပါဠိေတာ္ရုပ္ပိုင္း ၅၄ တြင္ လိင္ေျပာင္းရံု ျဖင့္ အမွန္တကယ္ မေျပာင္းလဲနိုင္ ေၾကာင္းကို "ဂဗၻေသယ်က သတၱနံ ပန ကာယ ဘာ၀ ၀တၳဳဒသကသခါၤနိ တီဏိ ဒသကာနိ ပါတုဘ၀ႏၱိ။"
သံေသဒဇၾသပပါတိက ပဋိသေႏၶမွတပါး ဂဗၻေသယ်ပဋိသေႏၶကို ဆိုဦးအံ့၊ အမိ၀မ္းတြင္းမွ ကိန္းကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို့အား ကာယဒသက၊ ဘာ၀ဒသက (ဣတၳိဘာ၀ဒသက(မိန္းမအျဖစ္)၊ ပု မၻာ၀ဒသက (ေယာက်္ားအျဖစ္)) ၊ ၀တၳဳဒသကဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ၃ပါးေသာ ဒသကတို့သည္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။ ဟူ၍ ထင္ရွားေတြနိုင္၏၊ ထိုျပင္ ယင္းလိင္ေျပာင္းလဲ ထားသူမ်ားသည္ ေန့စဥ္ မိမိတို့ေျပာင္းလဲထားသည္ လိင္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဟာ္မုန္းအားတိုးေဆးမ်ား အားေသာက္သံုး ေနရျခင္းသည္ ယင္းအဆိုမွန္ကန္ေၾကာင္း တနည္းတဖံု ေထာက္ခံေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
သို့ေသာ္ ယင္းစာပုဒ္ကိုေထာက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားမွ အမ်ိဳးသမီးအျဖင့္ လိင္ေျပာင္းထားေသာ Transgender (လိင္ေျပာင္းသူ) မ်ားရဟန္းျပဳ ၍ ရပါသလားဟူေသာေမးခြန္းမွာမူ အတန္ေျဖ၇ွင္း ရခက္ခဲနိုင္ေပ၏၊ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီ အျဖင့္ကား ၄င္းတို့အတြက္သာ၍ အဆင္ေျပနိုင္ေပသည္။ ထိုျပင္ ဓမၼာအဘိသမပဥၥပါဠိေတာ္.တြင္ပါ၀င္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ မရနိုင္သူ ေတြထဲမွာပါေသာ ပ႑ဳက္ဆိုသည္မွာ ရဟန္းလံုး၀ျပဳမရေသာ ဩပကၠမိကပ႑ဳက္ ၊ နပံုသကပ႑ဳက္၊ ဥဘေတာဗ်ဥ္း= ေယာက်ား၊မိန္းမလိင္အဂၤါနွစ္ခုပါသူ၊တို့ကိုသာေခၚ ဆိုျခင္းျဖစ္၏ ။ ယင္းတို့သည္ ေမြးရာပါ(၀မ္းတြင္းပါ) ခ်ိဳ့တဲ့ သူမ်ားျဖစ္ေလသည္။ အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္တြင္ ယင္း အျဖစ္နွင့္လူ့ဘ၀သို့ ေရာက္၇ွိလာသူမ်ားသည္ သုဂတိအဟိတ္ ၊ဒြိဟိတ္မ်ားဟုေခၚ၏။ ယင္းတို့သည္ ပ႑ဳက္ျဖစ္ မွသာမဟုတ္ အျခား ေမြးရာပါ မ်က္မျမင္ မ်ားဆြံ့အနားမၾကားမ်ား၊ အျခားေမြးရာပါခ်ိဳိ့တဲ့သူ အား ္လံုးအားေခၚ၏၊ ယင္းတို့တြင္ ယခုဘ၀၌ မဂၢ္၊ဖိုလ္ နိဗၺာန္ရနိုင္ရန္ ဥာဏ္စြမ္းရည္ခ်ိဳတဲံ့ ေနေၾကာင္းကို အရွင္အနုရုဒၶါမထရ္၏သျဂိဳဟ္လက္သန္းက်မ္း အဘိဓမၼာသဂၤဟ ပါဠိေတာ္ ၀ီထိပိုင္း ပုဂၢလေဘဒ ၄၁ ၌
"တထာ ဥာဏသမၼယုတၱ ၀ိပါကနိစ သုဂတိယံ နလ ဗၻ ႏၱိ"
"ထို့အတူ ဒိြဟိတ္ပုဂၢုိုဳလ္၊ သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တို့သည္ ဥာဏသမၸယုတ္ မဟာ၀ိပါကစိတ္(စ်ာန္မဂၢ္ဖိုလ္ရနိုင္ေသာဥာဏ္) တိုကိုလည္းမရအပ္ကုန္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား၏။
ယင္းသို့မရနိုင္ေသာေၾကာင္ ့စိတ္ပ်က္္အားငယ္ရန္မရွိ သင့္ေပ။ ယခုၾကိဳစားအားထုတ္ျခင္းသည္ ေနာင္ဘဝ၌ မဂ္ ၢဖိုလ္ရရန္ ၾကီးစြာေသာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေလ၏။ သံသရာနွင့္ကံနွင့္ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ၾကသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တို့အတြက္မူ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား နားလည္ျခင္း စာနာျခင္းသာျဖစ္သင့္၏၊။ ျမတ္ဘုရား၏အလိုအရမူ ေယာက်ၤား၊မိန္းမ၊ ေယာက္ကရွာ မိန္းမရွာ မရွိ၊ အားလံုးေသာအရိုး၊အညွိ၊ အညစ္ေၾကးမ်ားအား အပ္တဖ်ားမ်ွေသာ အေရ ျဖင့္သာဖံုးလႊမ္း ထားေသာ သတၱ၀ါမ်ားသာျဖစ္၏။ မိမိလူဘ၀သို့ေရာက္၇ွိစဥ္ခဏ မိမိ၏ အငွားခႏၶာအားမက္ေမာတြယ္ျငိ တပ္မက္ျခင္းမရွိပဲ အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးခ်သင့္ေပ၏။
ညအုပ္စိုး(ဗုဒၶတကၠသိုလ္-မန္းေလး)
Same-sex marriage (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လိင္တူခ်စ္သူ (အမ်ိဳးသား)မ်ား ရဟန္းျပဳခြင့္ရ မရ ?) by Nya Ouk Soe (ညအုပ္စိုး(ဗုဒၶတကၠသိုလ္-မန္းေလး))

No comments:

Post a Comment