Thursday, July 24, 2014

အလွဴဒါနျပဳၾကရာ၌ အလွဴခံသူႏွင့္ အလွဴေပးသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ ။

        အလွဴဒါနျပဳၾကရာ၌ အလွဴခံသူႏွင့္ အလွဴေပးသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ မဟာဂႏၶာ
ရံုဆရာေတာ္ႀကီးက= အလွဴခံမွာ၊ လယ္ပမာ၊ လွဴရွာသူမ်ား၊ လယ္သမား။
                         အမ်ားလွဴဖြယ္၊ မ်ိဳးေစ့ႏွယ္၊ ေနာက္၀ယ္ အသီးစား။

         ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္၀ယ္ “ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သည္ လယ္ယာႏွင့္တူ၏။ အလွဴ႕ဒကာ အလွဴ႕
အမတို႔မွာ လယ္ယာလုပ္သူႏွင့္တူ၏။ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ားက မ်ိဳးေစ့ႏွင့္တူ၏။ ေနာက္သံသရာ၌ ရရွိ
ႏိုင္မည့္ အက်ိဳးတို႔မွာ ထိုမ်ိဳးေစ့ေၾကာင့္ အပင္ေပါက္၍ အသီးသီးျခင္းႏွင့္တူသည္ ” ဟု ဥပမာျပ
ထား၏။ ဤဥပမာမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေသာအခါ လယ္ယာလုပ္ကိုင္မွဳ၌--
၁။ လယ္ယာ ေျမေကာင္း၊ မေကာင္း လိုက္၍ အပင္အသီး ကြာျခားသကဲ့သို႔ == အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္က    
ေကာင္း မေကာင္း လိုက္၍ အက်ိဳးေပး ကြာျခားပံုရွိ၏။
၂။ မ်ိဳးေစ့က ေအာင္၊ မေအာင္ လိုက္၍ အပင္၊ အသီး ကြာျခား သကဲ့သို႔== လွဴဖြယ္ပစၥည္း တရား
    သျဖင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ႏွင့္ အနည္းအမ်ားလိုက္၍ အက်ိဳးေပးကြာျခားဖြယ္ ရွိ၏။
၃။ လယ္ယာလုပ္သူက နားလည္၊ မလည္၊ လံုလ၀ီရိယ ရွိ၊ မရွိ လိုက္၍အပင္အသီး ကြာျခားသကဲ့
    သို႔== အလွဴရွင္က ဉာဏ္ရွိ၊ မရွိ၊ အားတက္သေရာႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ရွိ၊ မရွိ လိုက္၍
    အက်ိဳးေပး ကြာျခားဖြယ္ ရွိ၏။
၄။ မစိုက္ပ်ိဳးမီ မ်ိဳးေစ့ကို ျပဳျပင္၊ မျပဳျပင္လိုက္၍ အပင္အသီး ကြာျခားသကဲ့သို႔ == မိမိ၏ ပုဗၺေစ
    တနာကို ထက္သန္ေအာင္ ျပဳ၊ မျပဳ လိုက္၍လည္း အက်ိဳးေပး ကြာျခားဖြယ္ ရွိ၏။
၅။ လယ္ယာတို႔၌ မ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ေရေလာင္းျခင္း၊ ေပါင္းသင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳ၊
    မျပဳ လိုက္၍ အပင္အသီး ကြာျခားသကဲ့သို႔ == လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္ ထိုကုသိုလ္ကံကို ထပ္မံ၍
    သတိရမွဳ၊ သတိရတိုင္း ၀မ္းေျမာက္မွဳ ( အပရေစတနာ ထက္သန္၊ မထက္သန္ လိုက္၍ ) အ
    က်ိဳးေပး ကြာျခားဖြယ္ ရွိ၏။
၆။ မ်ိဳးေစ့ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ စိတ္ေပါက္ေပါက္ ရွိ၍ ဖ်က္ဆီးလိုက္သကဲ့သို႔ == လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္
    “ ငါလွဴမိတာ မွားေပါ့ ” စသည္ျဖင့္ စိတ္ပ်က္မွဳ ျဖစ္ရျပန္လွ်င္(အပရေစတနာခ်ိဳ႕တဲ့ျပန္လွ်င္)
    ထိုဒါနသည္ပင္လွ်င္ အက်ိဳးမရဘဲ(အက်ိဳးရေစကာမူ ေကာင္းစြာ မဟုတ္ဘဲ) ပ်က္စီးဖြယ္ရွိ၏။
၇။ မ်ိဳးေစ့လယ္ယာတို႔က အားလံုးအဆင္သင့္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာအခါ စိုက္ပ်ိဳးမွ အပင္
    အသီး ဖြံ႕ထြားသကဲ့သို႔ == အလွဴခံႏွင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳ အဆင္သင့္ေသာ္လည္း လွဴသင့္ေသာအ
    ခါ(လိုေနေသာ ေနရာ၀ယ္) လွဴမွသာ ဖြံ႕ဖြံ႕ထြားထြား အက်ိဳးမ်ားဖြယ္ ရွိ၏။
         ဤသို႔လွ်င္ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားလိုက္ေသာအခါ
ညႊန္ျပအပ္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွင္းလင္းစြာ ေပၚလာေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဒါနျပဳရာ၌ အလွဴခံကိုလည္း ေရြးသင့္၏။ လိုေနေသာ ဌာန၌သာ လွဴသင့္၏။ မိမိတို႔စိတ္ကို ၾကည္
ႏူးေစသင့္၏။ ေလာကီစည္းစိမ္ကို ေတာင့္တတတ္ေသာ တဏွာသေဘာ မေရာေႏွာေအာင္လည္း
ျဖဴစင္ေစသင့္ပါသည္။
        ထို႔ေၾကာင့္ တရားျမတ္ႏိုး ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းလည္း
တရားသေဘာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကကာ အလွဴဒါနျပဳၿပီး ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾက
ပါေစ ကုန္သတည္း။
   {အမရပူရၿမိဳ႕၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ကိုယ္က်င့္
     အဘိဓမၼာမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }
       (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
----------------------------------------------------------
“ကိုယ္စီခပ္ႏွိပ္ၾက”
    ===========
အိုးမဖုတ္ခင္၊ အိုးလုပ္စဥ္၀ယ္၊
အိုးတြင္္ႏွိပ္ခပ္၊ တံဆိပ္မွတ္ကား၊
မျပတ္မစဲ၊ အိုးပင္ကြဲလည္း၊
အၿမဲတေစ၊ တည္ရွိေနသို႔၊
ထိုထိုေသြးသား၊ ကေလးမ်ား၌၊
ဘုရားတံဆိပ္၊ ဘာသာစိတ္ကို၊
ခပ္ႏွိပ္ႏိုင္မွ၊ သက္ဆံုးက်ေအာင္၊
ဗုဒၶ၀ါဒီ၊ စြဲ၍ တည္မည္၊
ကိုယ္စီခပ္ႏွိပ္  ၾကေစသတည္း။ ။
(ေတာင္ၿမိဳ႕-မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment