Friday, July 25, 2014

ကံျဖစ္၊ ကံစြမ္းအား၊ ကံကုန္ျခင္းတို႔၏ သေဘာတရား။

        ကိေလသာကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကံတရားေတြက စုမိေဆာင္းမိ ျဖစ္လာတယ္။ ကံတရား
ေတြ စုမိေဆာင္းမိ ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ ဒီ ကံတရားေတြက အက်ိဳးတရားကို ထုတ္လုပ္လာတယ္။ ဆို
လိုတာက ကိေလသာရွိရင္ ကံရွိမွာပဲ။ မေရွာင္လြဲႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလို လည္ပတ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနတာ
ကို “၀ဋ္” လည္တယ္လို႔ေျပာတာ။

         ၀ဋ္ လို႔ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာတာလဲလို႔ဆိုေတာ့ ၀ဋ္ဆိုတာက ဋ (၂)လံုးဆင့္နဲ႔ ေရးတဲ့ပါဠိစကား
“၀ဋၬ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကလာတာ။ အဲဒီ ၀ဋၬ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ျမန္မာလို ၀ဋ္ လို႔ပဲ ျပန္လိုက္ၾက
တာ။ “၀ဋၬ” ဆိုတာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ေနတာ။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု
ဆက္တာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ၀ဋ္လည္တယ္ ဆိုတာက မေကာင္းတာျဖစ္မွ၀ဋ္လည္တယ္လို႔
ေျပာၾကတာ။ အမွန္က ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ၀ဋ္ ဆိုတာ လည္ပတ္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာတရား
ကို ေျပာတာပါ။ ကိေလသာရွိလို႔ “ကံ”ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ “ကံ” ျဖစ္လို႔ ၀ိပါက ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြ
လာေနတယ္လို႔ ဒီလိုေျပာတာ။
         ကိေလသာဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ “ကံစြမ္းအား” မရွိဘူး။ “ကံစြမ္းအား” မရွိေတာ့ဘူး
ဆိုရင္ ၀ိပါကလည္းပဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတယ္။ ဒါကို အျပန္အားျဖင့္ ဒီလိုနားလည္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့
ဒီထဲမွာ အဓိကအခ်က္က “ကံ” လား၊ “ကိေလသာ” လားဆိုရင္ “ကိေလသာ”က အဓိကက်တယ္။
ကိေလသာကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ ေလ်ာ့ၿပီး
ေတာ့ သြားတယ္။ ေလ်ာ့သြားရံုမကဘူး၊ ကိေလသာ လံုး၀မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ “ကံ”မွာ အက်ိဳးေပး
ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။ ေပးႏိုင္တဲ့စြမ္းအားေတြ မရွိဘူးဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဘ၀တစ္ခု
တည္ေဆာက္တဲ့ စြမ္းအားကိုေျပာတာပါ။
          တစ္ခါတစ္ခါ မ်က္စိလည္တတ္ၾကတယ္။ ဘုရား၊ ရဟႏၱာေတြဆိုတာ ကိေလသာေတြ
ကုန္ၿပီးေနၿပီ။ သို႔ေသာ္ ကုန္ၿပီးေနတဲ့ ဘုရား၊ ရဟႏၱာေတြမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ကံက အက်ိဳးေပးေနသ
လဲဆိုတာ မ်က္စိလည္တတ္ၾကတယ္။ ကံကုန္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရတနသုတ္မွာ “ခိဏံ
ပုရာဏံ န၀ နတၳိသမၻ၀ံ” ဘုရား၊ ရဟႏၱာေတြမွာ ကံေဟာင္းေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ကုန္သြားတယ္လို႔
ေျပာတာ။
         ကံေဟာင္းကုန္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ကံေဟာင္းေတြက ဘ၀သစ္တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္
ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာလိုတာ။ ဘ၀သစ္ကို မထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ အက်ိဳးမေပးေတာ့
ဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္။ ကိေလသာ စြမ္းအားေတြ ကုန္သြားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္၊ ကိေလသာ
ေတြ မရွိေတာ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဘ၀သစ္တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ကံ မရွိေတာ့
ဘူးလို႔ ေျပာတာသာျဖစ္ပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနၾကတဲ့ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔ကလည္း
ကိေလသာဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ “ကံစြမ္းအား” မရွိဘူး။ “ကံစြမ္းအား” မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္
၀ိပါကလည္းပဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတယ္။ ကိေလသာကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကံေတြရဲ႕အက်ိဳး  
ေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ ေလ်ာ့ၿပီးေတာ့ သြားတယ္။ ေလ်ာ့သြားရံုမကဘူး၊ ကိေလသာလံုး၀မရွိ
ေတာ့ဘူးဆိုရင္ “ကံ”မွာ အက်ိဳးေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာ နားလည္
သေဘာေပါက္ၾကၿပီး ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
{ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၄ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၀
ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ အိမ္ေတာ္
ရာဘုရား ရတနာဃရဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ(Phd) ေဟာၾကားေသာဘုရား
ေသာ္မွ ေပးဆပ္ရသည့္ ကံၾကမၼာ၀ဋ္ေၾကြးမ်ား တရားေတာ္မွေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္}
      (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment