Tuesday, July 22, 2014

“အဂၤါ (၅) ရပ္ကုိ ပယ္ၿပီးသူ”

“အဂၤါ (၅) ရပ္ကုိ ပယ္ၿပီးသူ”

သီလရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာက ဘယ္ေလာက္အထိ သီလရွိတာလဲဆိုတာကုိ ဘု
ရားရွင္က ဆက္ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ေပးတယ္ေနာ္။

ေသာ စ ေဟာတိ ပဥၥဂၤ၀ိပၸဟီေနာ ပဥၥဂၤသမႏၷာဂေတာ။ (အံ၊၁၊၁၆၁။)

အဂၤါ (၅)ပါးကို ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ရမယ္။ အဂၤါ (၅)ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံၿပီးလည္းျဖစ္ရ
မယ္။ ဘာအဂၤါ (၅)ခ်က္ကို ပယ္ရလဲ?

ကာမစၧေႏၵာ ပဟီေနာ ေဟာတိ၊ ဗ်ာပါေဒါ ပဟီေနာ ေဟာတိ၊ ထိနမိဒၶံ ပဟီနံ
ေဟာတိ၊ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥံ ပဟီနံ ေဟာတိ၊ ၀ိစိကိစၧာ ပဟီနာ ေဟာတိ။
(အံ၊၁၊၁၆၂။)

(၁) ကာမစၧႏၵ = သက္ရွိသက္မဲ့ ကာမ၀တၳဳ အစုစုတို႔အေပၚ၌ လိုလားတပ္မက္
တြယ္တာတပ္မက္ေနတဲ့သေဘာကို ကာမစၦႏၵလို႔ ေခၚတယ္။ ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏ
ပဲ။ အဲဒီ ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏကို ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ရမယ္။

(၂) ဗ်ာပါဒ = သတၱဝ ါေတြကို သတ္ျဖတ္လိုတဲ့, ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လိုတဲ့, ဖ်က္
ဆီးလိုတဲ့ စိတ္ထားကို ဗ်ာပါဒလို႔ ေခၚတယ္။ ထုိဗ်ာပါဒကို ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ရ
မယ္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ေနာ္။

(၃) ထိန မိဒၶ = စိတ္ေစတသိက္ေတြက ထိုထို သမထ-ပိပႆနာဘာ၀နာစ
တဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ လုပ္ငန္းရပ္ေတြအေပၚ၌ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့သေဘာ။

ဒကာႀကီးေတြ တရားအားထုတ္ပါလား? ေက်ာင္းလာတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ တရား
တစ္ခ်ိန္ေလာက္ ထိုင္လုိက္ပါလား? မတတ္ႏိုင္ေသးဘူးဘုရား ...
တပည့္ေတာ္တို႔က အလုပ္ကေလးက ရွိေနေသးတယ္။ ဘာေလးက ရွိေနေသး
တယ္။ ညာေလးက ရွိေနေသးတယ္ဆုိၿပီး ခပ္ျမန္ျမန္ လစ္ေျပးတယ္ေနာ္။ အဲဒီ
ပုံစံမ်ဳိးပဲ။ ဒါ စိတ္ေစတသိက္ေတြ ထုိင္းမိႈင္းေနတာ။ ကုသိုလ္ေရးလုပ္ငန္း, သမ
ထ-၀ိပႆနာဘာ၀နာလုပ္ငန္းရပ္ေတြမွာ ထုိင္းမႈိင္းေနတယ္ေနာ္။ အဲဒီလို စိတ္
ေစတသိက္ေတြကုိ ထုိင္းမႈိင္းေစတတ္တဲ့ ထိန-မိဒၶတရား ႏွစ္ပါးကိုလည္း ပယ္
ထားၿပီး ျဖစ္ရမယ္။

(၄)က်ေတာ့ -- ဥဒၶစၥနဲ႔ ကုကၠဳစၥကို ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ရမယ္။ ဥဒၶစၥက စိတ္မၿငိမ္
သက္ဘူး။ ဘာ၀နာအာ႐ုံတစ္ခုေပၚမွာ စိတ္ခ်ထားရင္စိတ္က ၿငိမ္ၿပီး ကပ္မေန
ဘဲနဲ႔ စိတ္က ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္။ ဟိုပ်ံ႕ ဒီပ်ံ႕နဲ႔ပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့ သေဘာ။ ကုကၠဳစၥ
ဆိုတာကေတာ့ ျပဳၿပီးတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပဳမိတာ မွား
ေလျခင္းဆုိၿပီးေတာ့ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ေနတယ္။ မျပဳမိတဲ့ သုစ႐ိုက္တရား
ေတြ, ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း မျပဳမိတာမွား
ေလျခင္းဆိုၿပီးေတာ့ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ေနတဲ့သေဘာ။ အဲဒီဥဒၶစၥနဲ႔ကုကၠဳစၥ တ
ရားႏွစ္ပါးကိုလည္း ပယ္ထားၿပီးျဖစ္ရမယ္။

(၅)က်ေတာ ့ -- ၀ိစိကိစၧာ ။ ၀ိစိကိစၧာဆိုတာက သို႔ေလာသို႔ေလာေတြးေတာ
ယုံမွားေနတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုပဲ။ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရတဲ့ဘုရားစစ္ ဘုရား
မွန္ဆိုတာ ရွိမွ ရွိပါ့မလားလို႔ သံသယရွိတယ္။ အဲဒီလိုသသံယရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ
ခုေခတ္မွာလည္း မရွိဘူးလား? ရိွပါတယ္။

ဘုန္းႀကီးတို႔ တစ္ခ်ိန္ကေပါ့ -- လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ဂ်ပန္ေခတ္မတိုင္ခင္ေလာက္
ကနဲ႔တူပါတယ။္ မံုဂြာက‘ေဇာက္ထိုး’ အမည္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သတင္းစာထဲ
မွာ‘သဗၺညဳတဉာဏ္ဆိုတာ ရိွပါသလား’ဆိုျပီးေတာ ့ သတင္းစာထဲက ထည့္ေရး
လ႔ုိ တစ္ျပည္လုံး ေတာ္ေတာ္ေလး သြက္သြက္ခါသြားတယ္ေနာ္။

သဗၺညဳဉာဏ္ရွိတဲ့ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားရွင္ဆိုတာ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါ့မလား, ရွိမွ ရွိ
ပါ့မလားလို႔ သံသယရွိတယ္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့တရားေတြ တ
ကယ္ထင္ရွား ရွိမွ ရွိပါ့မလားလို႔ သံသယရွိတယ္။ မဂ္ ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူ
ျမင္ေတာ္မူတတ္တဲ့ အရိယာသံဃာဆုိတာ တကယ္ထင္ရွား ရွိမွ ရွိပါ့မလားလို႔
သံသယရွိတယ္။

သီလက်င့္စဥ္, သမာဓိက်င့္စဥ္, ပညာက်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သံသ
ယရွိတယ္။ ဒီသီလကို ျဖည့္က်င့္ရတာ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ။ ဒီသမာဓိေတြကုိ ခု
ေခတ္မွာ ထူေထာင္လို႔ရမွ ရပါ့မလား? စားလုိက္တဲ့ အစာအာဟာရဓာတ္ေတြက
ဗီတာမင္ အာဟာရဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ေတြက ခန္႔
က်န္းမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ခုေခတ္မွာ သမထ = သမာဓိကို ထူေထာင္ရင္ မျဖစ္ႏုိင္
ဘူးလုိ႔ သံသယ ရိွၾကတယ္။ အဒဲ ါဟာ သမာဓိသိကၡာမွာ သံသယရွိတာ မဟုတ္
ဘူးလား? ဟုတ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ပညာသိကၡာ။ ပညာက်င့္စဥ္မွာလည္း သံသယရွိတယ္။ ဘယ္လို
သံသယရွိလဲ? ဒီရုပ္ကလာပ္ကေလးေတြ ဘယ္လိုမွ ရႈလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ ဒီနာမ္တ
ရားေတြ ဘယ္လိုမွ ႐ႈလို႔မရႏုိင္ဘူးလို႔ ဒီေန႔ေခတ္က မေျပာဘူးလား? ေျပာေနၾက
တယ္။ သံသယရွိလို႔ ေျပာတာလား? မရွိလို႔ ေျပာတာလား? သံသယရွိေနတယ္။ ဘုရားေဟာပညာသိကၡာက်င့္စဥ္အေပၚမွာလည္း သံသယရွိတယ္။

သမုဒယသစၥာအမည္ရတဲ့ တရားေတြကုိ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိတဲ့ဉာဏ္ ရရွိ
ေအာင္ က်င့္ေနတဲ့ က်င့္စဥ္ကို ပညာက်င့္စဥ္၊ ပညာသိကၡာလို႔ပဲေခၚတယ္။

အဲဒီ သမုဒယသစၥာကုိ သိေရးမွာ အတိတ္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အ
က်ဳိးတရားျဖစ္ပုံ၊ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အနာဂတ္အက်ဳိးတရားျဖစ္
ပုံဆုိတဲ့ ေၾကာင္း-က်ဳိးဆက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကြင္းဆက္ေတြပါ ပါ၀င္ေနတယ္။ ဒီ
ေန႔ ေခတ္မွာကေတာ့ အဲဒီ အတိတ္, အနာဂတ္ဟာ ဘယ္လိုမွ႐ႈလို႔ မရပါဘူး။
၀ိပႆနာနဲ႔ ဘာမွ မဆုိင္ဘူးလို႔ ေျပာေနေတာ့ ဒီပညာက်င့္စဥ္ကိုလည္း သံသ
ယရွိတာ မဟုတ္ဘူးလား? ရွိေနတယ္ေနာ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို သီလ, သမာဓိ, ပညာ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င့္ျမတ္အေပၚ၌
သံသယရွိေနတဲ့တရားကို ဘာလို႔ေခၚလဲ?

၀ိစိကိစၦာ။ အဲဒီ ၀ိစိကိစၦာကိုပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ရမယ္။ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ နီ၀ရဏတ
ရား (၅)ပါးပဲေနာ္။

နီ၀ရဏတရား (၅)ပါးကို ပယ္ထားတာကို အဂၤါ (၅)ရပ္ ပယ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔
သတ္မွတ္ထားတယ္။ နီ၀ရဏတရား (၅)ပါးလို႔ ေခၚဆိုအပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး
(၅)ခုကို ပယ္လုိက္ရင္ ေနာက္လိုက္ေတြ အားလုံး ကုန္သြားတယ္။ အကုသိုလ္
တရားအားလုံး ကုန္သြားၿပီေနာ္။ ဒါ ပယ္ရမယ့္ အဂၤါ(၅)ခ်က္။ ျပည့္စုံရမယ့္ အဂၤါ (၅)ခ်က္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားက ဆက္ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္
(ဝစၧေဂါတၳသုတၱန္)
မုဒိတာကမ္းမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment