Thursday, April 3, 2014

မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံဖန္တီးႏိုင္ေရးဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲေစျခင္း။

       ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူမီႏွင့္ ပြင့္ေပၚေတာ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္တဲ့ အယူ၀ါဒေတြကို ေလ့
လာၾကည့္ရင္ အမ်ားအားျဖင့္ (ဖန္တီးရွင္/တန္ခိုးရွင္) သူတစ္ပါးစီမံသလို ခံယူရေၾကာင္း ေဟာေျပာ
ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

         ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ အယူ၀ါဒမွာေတာ့ ဘုရားရွင္က “အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ”   “  မိမိရဲ႕
အားကိုးရာဟာ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူၿပီး သူတစ္ပါး အားကိုးမွဳ အယူ
အဆကို ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူပါတယ္။
         ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္လွ်င္ မယ္ေတာ္ မဟာမာယာေဒ၀ီ၊ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓန၊
ၾကင္ယာေတာ္(ေဟာင္း) ယေသာ္ဓရာေဒ၀ီ၊ သားေတာ္ ရာဟုလာတို႔ရဲ႕ဘ၀ကို စီမံဖန္တီးေပးေတာ္
မမူခဲ့ပါဘူး။ မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးဖို႔သာ အသိေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဘယ္လိုဖန္တီးရမယ္
ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကိုသာ ညႊန္ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ညႊန္ၾကားေတာ္မူတဲ့အတိုင္း သူတို႔ဘ၀ကို သူတို႔
ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။
         ရွင္ေတာ္ဘုရား ညႊန္ၾကားမွဳ နည္းလမ္းေပးမွဳေတြေၾကာင့္ အျခားအျခားသူေတြလည္း မိမိ
သာလွ်င္ မိမိရဲ႕အားကိုးရာအျဖစ္ သိျမင္ၿပီး မိမိတို႔ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးၾက
ပါတယ္။ မိမိတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားစီမံၾကပါတယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ပထမဆံုး မိဂဒါ၀ုန္ေတာတရားပြဲအဆံုးမွာ မိမိဘ၀ကို စီမံဖန္တီး
သြားၾကတဲ့ နတ္ျဗဟၼာေတြ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ေနာက္ကာလေတြမွာ
လည္း မိမိတို႔ဘ၀ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံဖန္တီးသြားၾကတဲ့ လူနတ္ျဗဟၼာေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိ
ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလည္း ရွိေနဆဲပါ။ ဗုဒၶ၀ါဒ ထြန္းကားေနသမွ် ေနာက္ေနာင္လည္း ရွိေနဦးမွာပါ။
         မေကာင္းတာကိုလုပ္၊ မေကာင္းတာကိုေျပာ၊ မေကာင္းတာကိုႀကံရင္ မေကာင္းက်ိဳးခံစား
ရပါမယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ ေကာင္းတာေျပာ ေကာင္းတာႀကံရင္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရပါမယ္။ ဒီလို
ေကာင္းတဲ့ကံတရားက ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းတဲ့ကံတရားက မေကာင္းက်ိဳးေပးတဲ့သေဘာကို
ဘယ္သူမွ လွည့္စားတားျမစ္လို႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ လုပ္ႏိုင္သူလည္း မရွိပါဘူး။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ကိုယ္စား၀င္လို႔ မရပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္
ကိုယ္ခံ ကိုယ္လုပ္ကိုယ္စံသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရပါတယ္။
         ဗုဒၶ၀ါဒကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဘယ္ဘံုဘယ္ဘ၀ျဖစ္ျဖစ္ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံဖန္တီးရတယ္။ မိမိ
ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ကို စီမံဖန္တီးတာ မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္တယ္။ မိမိအားကိုးရာဟာ မိမိသာလွ်င္ ျဖစ္
တယ္လို႔ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို အစြမ္းကုန္ ေဖၚထုတ္ေပးထားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
         ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ကလည္း ကမၻာေလာကႀကီးမွာ ဗုဒၶ၀ါဒေပၚ
လာျခင္းဟာ သူတစ္ပါးကို အားကိုးမွီခိုရတဲ့ ဘ၀အေျခအေနကေနၿပီး မိမိကို အားကိုးမွီခိုတဲ့ ဘ၀
အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္လို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကၿပီး ဘ၀ျမင့္သထက္ ျမင့္ျမတ္
ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏိုင္ၾကကာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။
{အရွင္နႏၵေသနာလကၤာရ(မဟာဓမၼစရိယ၊ M,A)၏ ဓမၼဗိမာန္-ဓမၼစာေပ ပထမဆုရ “ဘာသာေရး
  အႏွစ္သာရမ်ား” မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}
   (မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိေသာ္ အစဥ္သနားေသာအားျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
                    ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား)
 “ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။
     ဦးသိန္းေ၀။
           http://www.facebook.com/damanadi.tk
          http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
(ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖည့္စြက္ေရးသားျပဳျပင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment