Wednesday, December 25, 2013

ကံကုိခ်ည္းသာ မ႐ုိးရာဘူးကံမေကာင္းလို႔ ဒုကၡေတြ ေရာက္ေနရတယ္ထင္ေနၾကတာ၊ တကယ္က စြဲခ်က္လြဲေနတယ္။ ကံမဟုတ္ဘူး၊ သူ႔ကုိေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ အ၀ိဇၨာ။ အ၀ိဇၨာမရွိရင္ ကံနဲ႔ သခၤါရခ်ဳပ္တယ္။ အ၀ိဇၨာရဲ႕လုပ္ရပ္ကုိ ကံေပၚ ပံုခ်ေနၾကတာ၊ ကံကုိ ႐ုိးမယ္ဖြဲ႔ေနၾကတာသာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ပဲ အုိရ နာရ ေသရတဲ့ ဒုကၡေတြ ေတြ႕ေနၾကရတာ၊ ဒီခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာတရားႀကီးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတာပါ၊ ကံမေကာင္းလုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။

ဒုကၡသစၥာကလဲ ေလးမ်ိဳးရွိတယ္။ ရစ ဒုကၡသစၥာ၊ ရလယ္ ဒုကၡသစၥာ၊ ဆံုးခါနီးရတဲ့ဒုကၡသစၥာ၊ အဆံုးဒုကၡသစၥာ။ ရစဒုကၡသစၥာ ဇာတိဒုကၡေတာ့ ၿပီးခဲ့ၿပီ။ ရလယ္ဒုကၡသစၥာ ျဖစ္တဲ့ ဇရာဒုကၡ- အုိေဘးႀကီးနဲ႔ေနေနရတယ္။ ဆံုးခါနီး ရတဲ့ ဒုကၡသစၥာ နာေဘးဒုကၡလဲ က်န္ေသးတယ္။ အဆံုးဒုကၡသစၥာ ေသေဘးဒုကၡလဲ က်န္ေသးတယ္။ ဒီအကြက္ (၂)ထဲက မထြက္ရေသးဘူး။ ေသသာေသခ်င္ပါေတာ့တယ္ဆုိေပမယ့္ မေသရေသးဘူး၊ ေနရလိမ့္ဦးမယ္၊ ဒုကၡမကုန္ေသးဘူး။ ဇရာဒုကၡ၊ ဗ်ာဓိဒုကၡ၊ မရဏဒုကၡေတြ က်န္ေသးတယ္။ မေသခင္ ေသာက ပရိေဒ၀ေတြလာဦးမယ္။ အက်ိဳးေပး မစံုေသးဘူး။ အုိဖုိ႔က်န္ေသးတယ္။ နာဖို႔က်န္ေသးတယ္။ စုိးရိမ္ပူေဆြး ေသာကေရာက္ မူးေနာက္ဗ်ာေ၀ ရင္ထုမနာျဖစ္ရပ္ေတြက်န္ေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုး မ႐ႈမလွ ေသဖုိ႔က်န္ေသးတယ္။ ပထမအကြက္ကျပဳခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြ ကုန္ေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးပိတ္ဒုကၡနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းရလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းမကုန္မခ်င္းေတာ့ ဒုတိယအကြက္က ထြက္ကုိမထြက္ေသးဘူး။ အက်ိဳးေပးက်န္ေသးတယ္။

ဒုကၡသစၥာရဲ႕ အတိတ္အေၾကာင္း ငါးပါးကုိ သမုဒယသစၥာေတြခ်ည္းလို႔မွတ္လုိက္။ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ (၁)န႔ဲ (၂)စပ္လုိ႔ ၀ိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေ၀ဒနာ အက်ိဳးေပးၿပီ။ ဘယ္ကာလမွာအက်ိဳးေပးလဲဆုိေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊ ခႏၶာငါးပါးေပၚတာပါပဲ။ ခႏၶာငါးပါးကုိ ေလးပုိင္းပုိင္းလုိက္ေတာ့ ဇာတိ ဇရာ ဗ်ာဓိ မရဏ။ ဘာမ်ားႀကိဳက္စရာပါေသးလဲ။ မႀကိဳက္ဘူးဆုိေပမယ့္ ေနာက္က်သြားၿပီ။ ရတာက ေစာေနတယ္။ (၁)က မွားခဲ့တာ။ (၂)မွာ ကၽြံလာၿပီ။ မရခ်င္လုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ရၿပီးသားျဖစ္ေနၿပီ။ အမွားေတြက ကၽြံေနၿပီ။ မွားတာက သမုဒယသစၥာ၊ ကၽြံတာက ဒုကၡသစၥာ။ ကုိယ္တုိင္မွားခဲ့လုိ႔ ရတဲ့ဒုကၡသစၥာေတြ။ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏ။ အမွားေပၚ အမွားထပ္ဆင့္လု႔ိ အိမ္ေထာင္သားေမြး ျပဳၾကျပန္ေတာ့ သားပူ သမီးပူ ေဆြပူ မ်ိဳးပူ ၀န္ထုပ္ပုိႀကီးလာတယ္။ ဘာသစၥာလဲဆုိေတာ့ ဒုကၡသစၥာ။ ေၾသာ္- ဒုကၡသစၥာ ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေနတာပဲ။ ရထားတဲ့ ခႏၶာက ဒုကၡသစၥာ။ ပြားလာတဲ့ခႏၶာေတြ၊ သူတို႔အတြက္ ပူပင္ရတာေတြကလဲ ဒုကၡသစၥာ။ အမွားေပၚ တစ္ခါ ထပ္မွား၊ မုိက္ျပစ္သင့္ထားတဲ့အေပၚ တစ္ခါ ထပ္မုိက္တဲ့သေဘာ။ အတိတ္က မလိမၼာလုိ႔ ခႏၶာရလာခဲ့တာ၊ ဒီခႏၶာနဲ႔ ထပ္မုိက္ၾကဦးမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ မလိမၼာ ႏွစ္ခါမုိက္ ျဖစ္ၿပီေပါ့။

အခုေရာက္ေနတာ အကြက္(၂)ထဲမွာ။ ဘယ္ကာလလဲဆုိေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊ မေသေသးဘူး။ ေနေနရတုန္းပဲ။ ဘာသစၥာနဲ႔ေနေနရလဲဆိုရင္ ဒုကၡသစၥာနဲ႔ ေနေနရတယ္။ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ အတိတ္ဘ၀ကလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးေတြ ရလာတာ။ ၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ။ ဇာတိမွာလဲ ဒီငါးပါး ပါတာပဲ။ ဇရာမွာ၊ ဗ်ာဓိမွာ၊ မရဏမွာေရာ ဒီငါးပါး ပါတာပဲ။ အုိ နာ ေသေတြ လာကိုလာမယ္။ ေရွာင္လုိ႔မရဘူး။ အတိတ္အေၾကာင္းအျခင္းအရာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးအျခင္းအရာေပၚရတာ။ ကံမေကာင္းလုိ႔ ဗ်ာဓိမရဏေတြေတြ႕ရတာလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အတိတ္အ၀ိဇၨာေၾကာင့္။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏ေရေသာက္ျမစ္က အ၀ိဇၨာ။ အနာဂတ္ဘ၀၏ေရေသာက္ျမစ္က တဏွာ။

ေရွးဘ၀က အ၀ိဇၨာရွိလို႔ ဒုကၡေတြ႕ေနရတယ္။ ဒုကၡေတြ ေလးမ်ဳိးေတာင္ ေတြ႕ရမွာ။ အခု ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ ေတြ႔ေနၾကတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ိဳးကလဲ လာမွာပဲ။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမသင့္လို႔လားဆုိေတာ့ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အတိတ္က အ၀ိဇၨာနဲ႔ လုပ္ခဲ့လုိ႔၊ ကုသုိလ္ သခၤါရေတြလုပ္ခဲ့တာ၊ အကုသိုလ္သခၤါရမ်ားလုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ လူကိုျဖစ္မလာဘူး။ အ၀ိဇၨာ ဘာသစၥာလဲ- သမုဒယသစၥာ။ သမုဒယသစၥာေၾကာင့္ ခႏၶာရလာၿပီး ဒုကၡေတြ မခ်ိမဆန္႔ခံေနရတာ။ ဒုကၡစံုၿပီလားဆုိေတာ့ မစံုေသးဘူး။ ဒုကၡေတြနဲ႔ေနရတာ ေသခ်င္ေတာ့တာပဲလို႔ ညည္းေနလဲ မရဘူး။ ေနဦး ဒီအတုိင္းေသရင္ အေသေပါ့ေနလိမ့္မယ္၊ ဗ်ာဓိေလးေတာ့ ထည့္လုိက္ဦးမွ မခ်ိမဆန္႔ေသရမွာ၊ ဒီလုိကုိးဗ်။ ေသတာကို ေလးေလးနက္နက္ ခက္ခက္ခဲခဲေလးျဖစ္ေအာင္ ဗ်ာဓိ ပိႆာေလးန႔ဲ ေသခါနီးမွာ ကပ္ၿပီးထုဦးမွာ။ အေသ ေပါ့သြားမွာစုိးလုိ႔။ ဒါဟာ နာေအာင္ေျပာေနတာလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ သမုဒယသစၥာစီမံသေရြ႕ ခံေနရတယ္ဆိုတာကုိ အမွန္အတုိင္းသိေစခ်င္လုိ႔။

သမုဒယသစၥာျခယ္လွယ္ေနသေရြ႕၊ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ေခါင္းေဆာင္ေနသေရြ႕ အုိတာ နာတာ ေသတာေတြက ေျပးလို႔မလြတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ၀ိပႆနာအလုပ္မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သြားၿမဲလမ္းစဥ္ပဲ။ ဒီအိုနာေသ ဒုကၡသစၥာႀကီးက လြတ္ခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ တတိယအကြက္ဘက္ မကူးတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ အကြက္ (၁)နဲ႔(၂)ကုိ သေဘာေပါက္လုိ႔ရွိရင္ တတိယအကြက္ကုိေတာ့ အလုပ္နဲ႔ ပြားယူ။ အလုပ္မရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကုိလဲ သိရမယ္၊ အလုပ္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကိုလဲ သိရမယ္။ အကြက္(၂)နဲ႔ (၃)ၾကားမွာ မဂ္ဉာဏ္ေပၚတယ္။ ေနာက္ထပ္ခႏၶာေတြမလာေအာင္ သူကလုပ္လိမ့္မယ္။ ဘုရားပြင့္တာလဲ ဒီေနရာပဲ။ ေသာတာပန္တည္ခ်င္ရင္လဲ ဒီေနရာပဲ။ (၂)နဲ႔ (၃)မကူးဖို႔ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီ (၂)နဲ႔(၃)အစပ္မွာ ဒုကၡသစၥာကူးခ်င္ရင္လဲ ရ၊ နိေရာဓသစၥာကူးခ်င္ရင္လဲ ရတယ္၊ ႏွစ္လမ္းသြားအစပ္ပဲ။ ဒုကၡသစၥာကူးခ်င္ရင္လဲ ရတယ္၊ ဒုကၡသစၥာခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာကူးခ်င္ရင္လဲ ရတယ္။ အ၀ိဇၨာက ၀ိဇၨာျဖစ္လို႔ နိေရာဓသစၥာကူး နိဗၺာန္ေပၚၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဇာတိ ဇရာ ဗ်ာဓိ မရဏဆုိတဲ့ ဘ၀မွာ မလုိလားအပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ကံဆုိးမုိးေမွာင္ေတြလဲ မက်ေတာ့ပါဘူး။

(ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ )

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

No comments:

Post a Comment