Friday, October 25, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္မႈ


      
နတ္ ဆုိသည္မွာ “နာထ” ဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု သုေတသီတုိ႔ ဆုိၾကပါသည္။ နတ္သည္ သုံးမ်ဳိးသုံးစားရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ၀ိသုဒိၶနတ္၊ ဥပပတိၱနတ္ႏွင့္ သမုတိ နတ္ဟု သုံးမ်ဳိးရွိ၏။ ယခုေရးသားေသာ ေခါင္းစဥ္ပါ နတ္ကုိးကြယ္မႈ ဆုိသည္မွာ ဥပပတိၱနတ္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။

နတ္ကုိးကြယ္မႈသည္ ကမၻာဦးလူတုိ႔ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္တုိ႔ ခန္႔မွန္းၾက ပါတယ္။ အဲဒိအဆုိအရ ကမၻာဦးလူတုိ႔သည္ အသိပညာေကာင္းစြာ မဖြံ႔ၿဖဳိးေသးေပ။ မိမိတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ထိေတြ႔ေနၾကရေသာ သစ္ပင္၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္၊ ေရ၊ ေန၊ ေလ၊ မုိးစေသာ သဘာ၀ ပစၥည္းတုိ႔တြင္ ၀ိညာဥ္ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းသေဘာတရားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ကုိလည္း ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္လုိလွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ဖန္တီးၿပီး မႏွစ္သက္က အဖ်က္ အဆီးျပဳတတ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ ယင္းသဘာ၀တရားတုိ႔အေပၚမွာ လုံး၀မွီခုိးအားထားေနၾကရသည္ ဟုလည္း အယူရွိၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀တရားကုိ မိမိတုိ႔၏ အက်ဳိးကုိေဆာင္ၿပီး အဆုိးကုိ ေရွာင္ရန္ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါကုိ ဗုဒၶဘုရားရွင္းကလည္း ေရွးဦးလူတုိ႔ သဘာ၀၀တၳဳကုိ ကုိးကြယ္မႈျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရပါသည္။
ဗဟုံ ေ၀ သရဏံ ယႏိၱ၊ ပဗၺတာနိ ၀နာနိစ။
အာရမၼ႐ုကၡေစတ်ာနိ၊ မႏုႆာ ဘယ တဇိၨတာ။ (ဓမၼပဒ၊ ၁၈၀)
အဲဒိလုိ သဘာ၀တရားတြင္ ၀ိညာဥ္ရွိသည္ အထင္ႏွင့္ ကုိးကြယ္လာၾကရာမွ ၾကာလာေသာအခါ ၀ိညာဥ္မွ နတ္အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြား၏။ ေရွးလူတုိ႔သည္ ယင္းနတ္တုိ႔ကုိ မီးျဖင့္၎၊ ပစၥည္းဥစၥာစသည့္ ၀တၳဳ တုိ႔ျဖင့္၎ ပူေဇာ္ၾက႐ံုမွ်မက လူ၊ တိရိစၦာန္တုိ႔၏ အသက္ေသြးမ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ပင္ ေမွာက္မွားစြာ ပူေဇာ္ခဲ့ၾက၏။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္း အသိဥာဏ္ရင့္သန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ယဥ္ေက်းလာၾကၿပီးလ်င္ ဘာသာတရားအသီးသီး လည္း ေပၚထြန္းလာေသာအခါ နတ္ကုိးကြယ္မႈမွာ တစတစ ေမွးမွိန္သြားခဲ့၏။ မယဥ္ေက်းမွီကမူ လူမ်ဳိး အသီးသီးတုိ႔သည္ နတ္တုိ႔ကုိပင္ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾက၏။ ေရွးဂရိလူမ်ဳိးမ်ားက သူတုိ႔၏ နတ္ကုိ “ဇု” ဟူ၍၎၊ ေရာမလူမ်ဳိးမ်ားက “ဂ်ဴပီတာ” ဟူ၍၎၊ ရဟူဒီလူမ်ဳိးမ်ားက “အဒုိေန” ဟူ၍၎၊ ခရစ္ယာန္တုိ႔က “ဂ်ီယုိးဗား” ဟူ၍၎ အသီးသီးအမည္ေပးကာ ကုိးကြယ္ၾကသည္ဟု သိရ၏။
ေရွျမန္မာတုိ႔သည္လည္း အစကနဦးက နတ္တုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾက၏။ ဦးစြာ သစ္ပင္၊ ေတာင္၊ ေတာင္စေသာ အ၀ိညာဏကမ်ားကုိ အေစာင့္အျဖစ္ကုိးကြယ္ၾကရာမွ ၾကာေသာ္ သက္ရွိတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ “မင္းမဟာဂီရိ” အစရွိသည့္ နတ္မ်ားကုိ ကုိးကြယ္လာခဲ့ၾက၏။ ေနာင္အခါ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔လာၾကေသာအခါ နတ္ကုိးကြယ္မႈ မိွန္၀ါးသြားေသာ္လည္း လုံး၀ပေပ်ာက္မ သြားခဲ့ေပ။ ျမန္မာတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ၾကည္ညိဳသကဲ့သုိ႔ ႐ုိးရာနတ္ကုိလည္း လက္မလႊတ္လုိသျဖင့္ ႐ုိးရာနတ္မ်ားတြင္ ဟိႏၵဴနတ္၊ ဗုဒၶဘာသာနတ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြက္ေရာယွက္ကာ ကုိးကြယ္ လာၾကေတာ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ဗုဒၶ ဘာသာကုိသာ ပဓာနျပဳကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္၍ နတ္ကုိမူ သာမညမွ်သာကုိး ကြယ္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ကမူ သာမည အျဖစ္မွ်ပင္ မကုိးကြယ္ခ်င္ၾကဘဲ စတိမွ်သာ ကုိးကြယ္ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ၿငိတြယ္ေနေသာ အျမစ္ကမူ ႏႈတ္မရ လႈပ္မရေအာင္ခုိင္ၿမဲလွ၏။ ပုဂံအေနာ္ရထာမင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ဆင္ျဖဴရွင္မင္းႏွင့္ အင္း၀အေနာက္ဖက္လြန္ မင္းတုိ႔သည္ နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ အျမစ္ျပတ္မသြားဘဲ ယေန႔အထိ စြဲၿမဲစြာကုိး ကြယ္လ်က္ ရွိၾက၏။
ျမန္မာတုိ႔ ကုိးကြယ္ေသာနတ္မ်ားတြင္ ၃၇ မင္း နတ္သည္ အထင္အရွားဆုံးျဖစ္၏။ မူလက ၃၆ မင္းသာျဖစ္၏။ ပုဂံ အေနာ္ရထာမင္းသည္ နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ႏိွမ္နင္းေသာ္လည္း မရသျဖင့္ ထုိ ၃၆ မင္းတြင္ သိၾကာမင္းကုိ ထိပ္ဆုံးတင္ကာ ဗုဒၶဘာသာနတ္မ်ားႏွင့္ ဖ်င္းႀကီး ဖ်င္းငယ္နတ္ စသည္တုိ႔ကုိ ေရာစြက္၍ ၃၇ မင္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ခဲ့၏။
အာဋာနာဋိယသုတ္လာ နတ္စစ္သူႀကီး ၃၇ ေယာက္ကုိ အတုယူ၍ ျပဳလုပ္ဟန္ရွိ သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ၃၇ ဂဏန္းသည္ လြန္စြာအသုံးမ်ား၏။ အသံ ၃၇ ခ်င္း၊ ဓားေရး ၃၇ ခ်င္း၊ တက္ေရး ၃၇ ခ်င္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾက၏။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ နတ္႐ုပ္မ်ားကုိ ေရႊစည္ခုံ ဘုရားအုဌ္တံတုိင္းအတြင္း အျပင္တုိ႔၌ထားကာ ကုိးကြယ္ေစခဲ့၏။ နတ္၀ါဒကုိ ဗုဒၶဘာသာေလာင္းရိပ္ေအာက္ သြင္းလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအခါမွစ၍ အတြင္း ၃၇ မင္း၊ အျပင္ ၃၇ မင္း ဟုေခၚတြင္ခဲ့၏။
အတြင္း ၃၇ မင္းတြင္ သိၾကာမင္း၊ ဓတရ႒စေသာ နတ္မင္းႀကီး ၄ ပါး၊ စႏီၵ၊ သူရႆသီ၊ မဟာပိႏၷဲ၊ ျမင္းျဖဴရွင္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္ၾက၏။ အျပင္ ၃၇ မင္းတြင္ သိၾကား၊ မဟာဂီရိ၊ ဖ်င္းႀကီး ဖ်င္းငယ္၊ မႏၱေလးဘုိးေတာ္၊ တပင္ေရႊထီး၊ ယြန္းဘုရင္၊ မင္းရဲေအာင္ဒင္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္ၾက၏။ ထုိ ၃၇ မင္းကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္၌ နတ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ကုိပယ္၍ နတ္သစ္တုိ႔ျဖင့္ အစားထုိးျပင္ဆင္ခဲ့ၾက၏။ ၃၇ မင္း အေရအတြက္ကုိေတာ့ ျပင္လုိဟန္မတူေပ။ ထုိအေရအတြက္ သည္လည္း ေရႊစည္းခုံနတ္ ထိန္းႀကီး မူ၊ ျမ၀တီဦးစမူ၊ ၀န္ႀကီးပေဒသ ရာဇာမူ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားလ်က္ရွိျပန္၏။ ထုိ႔ျပင္ ထုိနတ္စာရင္းပါ နတ္မ်ား သည္ တဦးႏွင့္တဦး ေဆြမ်ဳိးေတာ္ စပ္ေနသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ မင္းမဟာဂီရိ သည္ ေမာင္တင့္တယ္ျဖစ္၏။ ေရႊမ်က္ႏွာနတ္သည္ ေမာင္တင့္တယ္၏ ႏွမႀကီးျဖစ္၏။ သုံးပန္လွနတ္ သည္ ေမာင္တင့္တယ္၏ ႏွမငယ္ျဖစ္၏။ မႏွဲေလးသည္ ေမာင္တင့္တယ္၏ တူမျဖစ္၏။ ေရႊနေဘ သည္ ေမာင္တင့္တယ္၏ ဇနီးျဖစ္၏။ ေတာင္မႀကီး ရွင္ျဖဴႏွင့္ရွင္ညဳိတုိ႔သည္ ေမာင္တင့္တယ္၏ သားမ်ားျဖစ္ ၾက၏။ ေတာ္စပ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ မူကြဲမ်ားလည္းရွိေသး၏။ အျခားေသာနတ္မ်ားလည္း ဤသုိ႔ပင္ အမ်ဳိး မ်ဳိးေတာ္စပ္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ၾက၏။ အျဖစ္အပ်က္ တုိ႔မွာလည္း ေရာယွက္႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိ၏။ အမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆင္ျဖဴ၊ ျမင္းျဖဴ၊ ေက်ာ္စြာ စသည္တုိ႔မွာ တဦးမကဘဲ ေရာေထြးလ်က္ရွိ၏။
ထုိ ၃၇ မင္းအျပင္ အျခားေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ႐ုိးရာနတ္မ်ားလည္းေတြ႔ရ၏။ ယင္းတုိ႔မွာ ပခန္း ဦးမင္းေက်ာ္၊ အေနာက္မယ္ေတာ္ ေရယဥ္ကေတာ္၊ အလုံဘုိးေတာ္၊ နန္းက႐ုိင္းမယ္ေတာ္၊ ေရငံပုိင္ ဦး႐ွင္ႀကီးစသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ( ေလာကီက်မ္းႏွင့္ ျဗာဟၼဏက်မ္းတုိ႔၌ ဖူးစာေရးနတ္၊ က်က္သေရေစာင့္ နတ္၊ သူရႆတီနတ္ စသည္ရွိ၏။ ကုိယ္ေစာင့္နတ္ ၁၁ ေယာက္ရွိသည္ဟုပင္ ဆုိ၏။)
နတ္ကုိးကြယ္ေနသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ထုိနတ္တုိ႔၏ အတၳဳပၸတိၱကုိပင္ က်က်နနမသိၾကေခ်။ အခ်ဳိ႕မွာ ေျပာရမွာ ေၾကာက္သလုိလုိရွိ၏။ ထုိနတ္မ်ား အမ်ားစုသည္ လူ႔ဘ၀က အစိမ္းေသ ေသခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္၏။ ေၾကကြဲဖြယ္ ႐ုတ္တရက္ေသသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။
ထုိနတ္တုိ႔ကုိ ၿခဳံ၍ေလ႔လာလ်င္ ေခတ္အားျဖင့္ ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ေတာင္ငူေခတ္ တုိ႔၌ ျဖစ္ၾက၏။ ေယာက္်ား မိန္းမ အစုံပါ၏။ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ ရွင္၊ လူ၊ သိၾကား အစုံပါ၀င္၏။ လူမ်ဳိး အားျဖင့္ ဗမာ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကုလား၊ ယြန္း၊ ပုဏၰားတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရ၏။ အရပ္ေဒသ အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၾက၏။ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ သိၾကား၊ ဘုရင္၊ မင္းသား၊ မင္းႏြယ္၊ မိဖုရား၊ အမတ္၊ အမႈထမ္း၊ ကုန္သည္၊ ဆင္းရဲသား အစုံပါ၏။ ေသခဲ့ၾကပုံမွာလည္း က်ားကုိက္၊ ေျမြကုိက္၊ မီးေလာင္၊ စိတၱဇျဖစ္၊ ကြပ္မ်က္ခံရျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဘိန္း အရက္စြဲျခင္း၊ ကု႒ႏူ နာျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕နတ္မ်ားမွာ သမုိင္းပင္ မယ္မယ္ရရ မရွိေခ်။
ထုိနတ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ရာ၌ ယင္းတုိ႔၏ ေဒသႏွင့္လူျဖစ္စဥ္က အႀကိဳက္စ႐ုိက္တုိ႔ကုိ လုိက္၍ပူေဇာ္ၾက ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ လဘက္ႏွင့္ သေျပခက္ တုိ႔မွာ ပင္တိုင္ျဖစ္၏။ လူ႔ဘ၀က အရက္သမားျဖစ္ပါက အရက္ပါရ၏။ ထုိနတ္တုိ႔ကုိ အမႈျဖစ္ေသာအခါ၊ စာေမးပြဲေျဖေသာအခါ၊ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆုိင္ေသာအခါတုိ႔၌ ပူေဇာ္ရမည္ဟု ဆုိထား၏။ ပူေဇာ္ၿပီးေသာ နတ္ပြဲက်မ်ားကုိမူ နတ္မယံု သူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ ေတာ္သူမ်ားကုိ မေကၽြးရဟုဆုိထား၏။ ဆြမ္းမေလာင္းရဟုလည္း ဆုိထားေသး၏။
နတ္မယုံသူတုိ႔က ဤနတ္တုိ႔သည္ စင္စစ္မ႐ွိၾက ဘုရင္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ လုပ္ႀကံနတ္မ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔သည္ ယင္း ၃၇ မင္းတုိ႔ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ နတ္စာရင္းတြင္ သြင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ နတ္ျဖစ္လာၾကဟန္တူသည္ဟု ယူဆၾက၏။
၁။ သူတုိ႔၏ ေၾကကြဲဖြယ္၊ အံ႔ၾသဖြယ္ ႐ုတ္တရက္ အုပ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ေသဆုံးၾကမႈတုိ႔ကုိ အသနားပုိကာ အမွတ္တရ တသသျဖစ္ေနၾကရာမွ နတ္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖသိမ္႔ေျပာဆုိရင္း နတ္စာရင္း၀င္ျဖစ္လာခဲ့ၾက၏။
၂။ ျပည္သူတုိ႔သည္ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္တုိ႔၏ မတရားသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲၾကသည့္ အျဖစ္ကုိ တုိက္ရုိက္ျပန္ေျပာခြင့္၊ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ မရၾကသျဖင့္ ဘုရင္တုိ႔၏ မတရားမႈကုိ နတ္သမုိင္း၊ နတ္ခ်င္းတုိ႔မွ တဆင့္ ကမၻာတည္သေရြ႕ သိေစလုိသျဖင့္ နတ္ျဖစ္သည္ဟု လုပ္ဇာတ္ခင္းရာမွ နတ္စာရင္း၀င္ျဖစ္လာၾက၏။
၃။ ဘုရင္တုိ႔သည္ ျပည္သူတုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ စိတ္လုိက္မာန္ပါ သတ္ျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ေသသူတုိ႔၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းက တုံ႔ျပန္ပုံကန္ေတာ္လွန္မည္ကုိ စုိးရိမ္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းလူတုိ႔၏ အာ႐ုံကုိ ေျပာင္းလႊဲေပးရန္၎၊ ယင္းလူတုိ႔ တနည္းတဖုံ ေက်နပ္မႈ ေျပျပစ္မႈရွိရန္၎ ရာဇပရိယာယ္ သုံးကာ နတ္ျဖစ္သြားသည္ဟု လုပ္ႀကံေျပာဆုိရာမွ နတ္စာရင္း၀င္ျဖစ္လာခဲ့ၾက၏။
၄။ လူတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ လူ႔ဘ၀ႀကီးက်ယ္မႈ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ အားက်ကာ သူတုိ႔ ေသၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာလည္း သူတုိ႔ကုိ ဆက္လက္အားကုိးသျဖင့္ နတ္စာရင္းသြင္းခဲ့ၾက၏။
နတ္ယုံသူတုိ႔ကမူ ဤနတ္တုိ႔သည္ ဧကန္အမွန္ရွိရုံသာမက ယင္းနတ္အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာ တုိ႔ႏွင့္ေကာင္းတူ ဆုိးဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံျခားစစ္တပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ လာေသာအခါ အခ်ဳိ႕နတ္မ်ား ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူတြဲ၍ စစ္တုိက္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ (ဂ်ပန္ေခတ္) အတြင္း မႏၱေလးၿမဳိ႕ ဗုံးႀကဲ၍ မီးေလာင္စဥ္က ေရႊဖ်င္းညီေနာင္တုိ႔သည္ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ မီးၿငႇိမ္းေနသည္ကုိ ယုံၾကည္သူတုိ႔ျမင္ၾကရ ေၾကာင္း၊ သီေပါမင္းပါေတာ္မူေသာအခါ ၃၇ မင္းနတ္႐ုပ္တုိ႔ မ်က္ရည္က်ေၾကာင္းဆုိၾက၏။ ျမန္မာရာဇ၀င္တုိ႔၌လည္း နတ္မ်ားသည္ ျမန္မာမင္းမ်ားႏွင့္အဆက္အဆံ ရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက၏။
အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားကမူ မိ႐ုိးဖလာ ၃၇ မင္းစသည္တုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ္ လူတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးကုိ ဖန္တီးႏုိင္သေလာ၊ ေတြ႔ႀကဳံဖူးသည္ဆုိလ်င္ နတ္ေၾကာင့္ဟု ဧကန္ဆုိႏုိင္ သေလာ၊ တုိက္ဆုိင္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ႏုိင္သေလာ။ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္းဆုိၾက၏။ အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ ဦးဖုိးက်ားကမူ “ နတ္ျဖစ္သည္ ဆုိသူမ်ား တကယ္ျဖစ္ မျဖစ္ မသိေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ရွိေနေၾကာင္း၊ နတ္ကယ္ျဖစ္ သည္ထား သခၤါရနယ္သားမ်ားျဖစ္၍ ယခုရွိေသးပါ၏ေလာ” ဟု ေ၀ဖန္သုံးသပ္ထား၏။
ယခု ဆုိခဲ့ေသာ နတ္၀ါဒႏွင္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ခ်က္ခ်ျပရေသာ္ ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္ေတာ္လာ နတ္မ်ား၊ ၃၇ မင္းစေသာ ႐ုိးရာနတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္ေနသူတုိ႔၏ အေျခအေနမွန္ကုိ ယထာဘူတက်က် ေလ႔လာသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပိဋကတ္ေတာ္၌ နတ္မ်ားပါ၀င္ေန၍ နတ္ဟူေသာ သတၱ၀ါ တစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း လက္ခံရေပမည္။ သု႔ိရာတြင္ ၃၇ မင္းစေသာ ႐ုိးရာနတ္မ်ား သည္ ေၾကာင္းက်ဳိးယုတိၱယုတၱာအားျဖင့္ လြန္စြာ အားနည္းသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ ေရွးလူမ်ား ယဥ္ေက်းမႈမထြန္း ကားမီက သဘာ၀တရားကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ စပ္ေနရကား အသိဉာဏ္ႏွင့္အေတြးအေခၚ ရင့္က်က္သူအမ်ားစုက နတ္ပူေဇာ္မႈကုိ လက္မခံလုိၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးမင္းေကာင္းမင္းျမတ္အခ်ဳိ႕က နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သု႔ိရာတြင္ အစြဲလန္းေၾကာင့္ေသာ္၎၊ အစဥ္လာေၾကာင့္ေသာ္၎၊ မေသခ်ာေသာ္လည္း “အကယ္၍ ရွိခဲ့ေသာ္” ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္၎၊ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလုိေသာေၾကာင့္ ၎ နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ မစြန္႔ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေန ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။
ဗုဒၶဘာသာပညာရွင္အမ်ားစုက ေကသမုတိၱသုတ္လာ “အစဥ္အဆက္ျဖစ္ကာမွ်ႏွင့္လည္း မယူလင့္၊ ပိဋကတ္ စာေပႏွင့္ ညီညြတ္ေပသည္ဟုလည္း အမွန္မယူလင့္ဦး” ဟူေသာ ၾသ၀ါဒအရ နတ္ကုိးကြယ္မႈအစဥ္အလာကုိ ေ၀ဘန္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက၏။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳသည့္အခါ၌ နတ္မ်ားအားလုံးကုိလည္း အမွ်ေ၀သင့္ သည္ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာညႊန္ၾကားခဲ့သည္မွာ မွန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ယၡဳကာလကုိးကြယ္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ နတ္မ်ားကုိ ကုိးကြယ္ရမည္ဟု ပိဋကတ္ေတာ္၌ ေဟာေတာ္မူခ်က္ မရွိေၾကာင္းေထာက္ျပၾက၏။ ရံခါ ပူေဇာ္ပသမႈကုိ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း နတ္တုိင္းကုိ ပူေဇာ္သင့္ မသင့္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ လူ႔ေလာကတြင္ လူတုိင္းပင္ ပူေဇာ္ထုိင္သည္မဟုတ္၊ လူအခ်ဳိ႕သာ ပူေဇာ္ခံထုိက္၏။ ထုိ႔အတူ နတ္မ်ားတြင္လည္း ဤသေဘာမ်ဳိးသာ ရွိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေ၀ဘန္ၾက၏။ ဘာမဆုိ ကံကုိယုံၿပီးပုံထားသူမ်ားကဲ့သုိ႔ နတ္ကုိယုံၿပီးပုံ၊ ပုံလွဴမ်ဳိးမျပဳ ထုိက္ေၾကာင္း၊ နတ္႐ူး​႐ူးသည္ဟုဆုိရေလာက္ေအာင္ လြန္လြန္ကဲကဲျဖစ္မႈမ်ဳိးကား လုိလားအပ္ေသာ ကိစၥ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားကုိ ဆြမ္းေတာ္တင္ရန္ သတိမရ။ နတ္ပြဲကုိမူကား မႏြမ္းရေအာင္ တယုတယျပဳေလ႔ရွိၾကေၾကာင္း ေ၀ဘန္သုံးသပ္ၾက၏။
မာန္လည္ဆရာေတာ္၊ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ၊ ရွင္မဟာရ႒သာရတုိ႔ကလည္း နတ္ကုိးကြယ္မႈ ကုိ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ေ၀ဘန္ထားၾက၏။ နတ္ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းျခင္းမရွိဘူးပုံ၊ နတ္ကကုိယ္တုိင္ လာ၍ ဥစၥာ ေပးျခင္းမရွိဘူးပုံတုိ႔ကုိ၎၊ ကံေၾကာင့္ရလာသည့္ လူ႔ဘ၀ႀကီးကုိ အလွဴေပးျခင္း၊ သီလေဆာက္ တည္ျခင္း စေသာ ကံသစ္မ်ားျဖင့္ မကူဘဲ နတ္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍ နတ္ကုိအားကုိေနၾကျခင္းမွာ ရယ္ဖြယ္ရွက္ ဖြယ္ေကာင္း ေၾကာင္း။ ယင္းတုိ႔ ေရးသားထားေသာ သံေ၀ဂခန္းပ်ဳိ႕၊ ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းပ်ဳိ႕ တုိ႔၌ ေဖာ္ျပထားၾက၏။
ယၡဳေခတ္၌လည္း နတ္ပြဲမ်ားကုိ ေန႔ရွည္ရက္မ်ားက်င္းပကာ မူးယစ္ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးျခင္း၊ တီးမႈတ္ ကခုံ ဟစ္ေအာ္ဆူညံျခင္း၊ ဦးမင္းေက်ာ္၊ အေမဂ်မ္းစသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ႐ုိင္းျပစြာျပဳမူေျပာဆုိၾကျခင္း၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေအာင္ မစပါမည့္အေၾကာင္း ပူေဇာ္ပသခယေတာင္းပန္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ဘာသာေရးသ ဖြယ္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဆင္ျခင္တုံတရားအေပၚ အမည္း စက္ႀကီးျဖစ္ေန ေပသည္။ နတ္ႏွင့္လူဆက္ဆံေရးသည္ ပုဂၢဳိလ္သတၱ၀ါအခ်င္းခ်င္း တဦးႏွင့္တဦး အျပန္ အလွန္အသိမွတ္ျပဳကာ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံသည့္သေဘာမ်ဳိးသာျဖစ္သင့္ေပသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ကယ္တင္ရွင္၊ ေက်းဇူးရွင္၊ တန္ခုိးရွင္ဟူ၍ ကုိးကြယ္ပသမႈ မျပဳသင့္ေပ။ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ဟူရာ၌လည္း နတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကဲ့သုိ႔ မေသခ်ာ မေ၇ရာသည္ကုိလည္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္၏။ လက္ေတြ႔အက်ဳိးေက်းဇူးပုိင္းအေနျဖင့္မူ လုံး၀ယုံၾကည္အားထား၍ မရေလာက္ေအာင္ ဒိ႒ဓမၼသေဘာလြန္စြာ နည္းပါးေနသည္ကုိလည္း ေတြ႔ႏုိင္၏။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ “ဗုေဒၶါ ေမ သရဏံ အညံ နတိၳ၊ ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ နတိၳ၊ သံေဃာ ေမ သရဏံ အညံ နတိၳ” ဟု ခံယူထားၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔ ရတနာသုံးပါးမွတပါး အျခားေသာကုိးကြယ္ရာကုိ မရွာ သင့္ၾကေပ။
(ဓမၼလြင္ျပင္ဆိုဒ္မွေရးသူအမည္ေဖၚျပမထားသည္ကိုတဆင့္တင္ျပသည္)
http://dhammalwinpyin.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment